Gagauziyada  geçti kvest okulların, koledjların hem  gençlik nasaatların aralarında. Bölä uurda yarışmaklar geçirilerlär  gençlik hem sport bakanıınnan her yıl. Bu sezonda pay aldı 10 komanda, angıları geçtilär  türlü meraklı konkursları 10 lokaţiyada.  

Gagauziyadan pay almaa deyni kvest oyununda kendi danışmalarını verdi 27 pretendent, ama ayırdılar sade 10 komanda. Türlü erlerdä uşaklar daattılar türlü imekleri, çözdülär türlü rebusları, ki çözmää kodu da açmaa sandıı ki bulmaa sıradakı lokaţıyayı. Hep ölä uşaklar savaştılar yardım etmää dostlarına komandada, ki kazanmaa çok puan da ilk başarmaa hepsi  konkursları.

“Uşaklar aktiv pay alȇrlar,  neçinki bu meraklı, hem  onnar sora tarayceklar para baaşışlarını hem neetlenerlär bu finanslara yapmaa kendi okullarında tertiplemäk işlerini. Bu stimul uşaklara deyni,  ki nesa yapmaa kendi üürenmäk kurumunda”, — açıkladı gençlik hem sport bakannıın uzmanı Lübov Kasım.

Kasaba kvestını geçirerlär barabar “Urban” merkezinnän, angısı hazırladı uşaklara deyni  meraklı yarışmakları, neredä onnar kullandılar diil sade kendi bilgilerini, ama  komanda ruhunu da kaavileştirdilär.

“Kvest dorudulu ona, ani biz burada lafederiz herbir insanın zenginnii için, bakmadaan,  angı millettän, adam mı karı mı, onun kolaylıkları için. Bu kvest kurulu ölä,  ani var 10 punkt, neredä  uşaklar yapȇrlar verilmiş işleri, neredä onnar oynȇȇrlar, da onnar  yapȇrlar maasuz çıkışları, öneyä sä üürenerlär. Ardımda uşaklar lääzım toplasınnar kodu da açsınnar sandıı, ki bulsunnar sıradakı lokaţıyayı”, —  annattı Komrat “Urban” merkezinin temsilcisi Sergey Yakimenko.

Lokaţiyalar kvesta bulunardılar yakın biri-birinä hem Komrat stadionun dolaynda. Uşaklar savaşardılar koyulmuş vakıdın içindä  yapmaa hepsi lääzımnı davaaları da gitmää ileri.  Uşakların laflarına görä, bölä yarışmaklar  birleştirerlär komandayı hem vererlär kolaylık  dostlaşmaa  eni insannarlan, ama en önemli  kablettilär duyguları.

“Bu punktta bizdä meraklıydı iş, lääzımdı imää türlü imeyi. Pek meraklıydı hem tatlıydı”.

“Bän sayȇrım, ani bölä oluşların geçirilmesi pek ii, ani bizim Gagauziya geçirer, çok saa olsunnar kim bunu yapȇr. Bän sayȇrım, ani bu uurda gençlerin ilerlemesi pek ii”.

“Bu pek tatlı, bölä bän taa datmadım, düştü şokolad suvannan”.

“Geldim burayı ki dinnenmää, zerä beenerim geçmää kvestları, çelendjları. Bän sayȇrım, ani  bu pek meraklı”.

“Bän düşünerim, ani çıkış pek önemli, ama  bu oluşta pay almak, bu pek ii duygular, da  hepsi paralar  gideceklär tertiplemää bizim Moşkovun adına liţeyıni”.

“Pek meraklıydı, zorcaydı, ama  koyulmuş daavayı yapȇrız,  neçinki diil sade bunu geçtik, biz  çalgıcılar”.

“Pek meraklı seslemää kendi dostlarımı, da inanȇrım, ani onnar bana dooru yardım ederlär”.

“Komandanın adı “Steluţa”, zerä  biz Yıldızız. Biz pay aldık  koledjın adından, biz geldik, hepsini beeneriz.  Biz pay alȇrız, iki lokaţıyayı geçtik, da gideriz ileri taramaya”.

Yarışmakların sonunda  tarayıcı komandalar  kablettilär baaşışları, diplomnarı hem para, angılarını onnar var nicä harcasınnar ki  okullarında kurmaa taa ii koşulları.

Reportör: Zinaida Kanţır

Video: Vlad Tabaçuk

Kurgu: Aleksey Gerçu