GHT  ekonomika ,politika,bücet,finans hem dolay ilerlemäk uurunda herzamankı komisiyası  geçirdi  cümnä  seslemeklerini  ceviz ayın 29-da   Devlet  satın alınmakların  açık geçirmesi  hem  faydası için  kanon proektinä. Taa derindän annadȇr M. Topal.

Devlet  uurunda geçirlenän  tenderlär  Gagauziya  bücetin harcamak  bölümün en  büük payı.Bakmayarak  ona ,ani  var  hak dolay uurunda kanonu kurmaa, bir dä  kanon yok  devlet  tenderları için ,  nışannadı  viţe-spiker Aleksandr  Tarnavskiy. O  sayıya koydu  kanon iniţıativasını  ,angısı  verecek kolaylık  bu  satın almakları  taa faydalı  hem  açık geçirmää.

ALEKSANDR  TARNAVSKİY GHT viţe-spikerı : — » Te ne satın alınȇr  devlet bücetin paralarınnan insanda peydalandırȇr  bir sıra soruş. Ki bölä soruşlar  olmasınnar deyni  lääzım para harcamasının proeţesini  taa  açık yapmaa. Onuştan da geldik karara bu  kanonu erli  uurda kabletmää».

Nicä  nışannadı  viţe-spiker Aleksandr  Tarnavskiy   ,   gagauz kanonu karşı  durmȇȇr  devlet  kanonuna  hem  verer  kolaylık  para harcamak  proţesini  taa açık insannara deyni  yapmaa .

ALEKSANDR  TARNAVSKİY GHT viţe-spikerı : — «Biz sade  teklif ederiz bu  proeţesi  taa kaaviletmää Gagauziyaya deyni . İnsannar  bilsinnär  nicä  hem nereyi  parayı  kuvetlär  harcȇȇrlar «.

Bu  kanon ilkin lääzım  Bakannıık komitetinä  hem  Gagauziya Halk topluşuna. Kanona  görä  devlet  tenderleri  ,angıları  taa paalı  20 bin leydän lääzım olacȇk  ofiţıal  sayfalarda  erleştirilsinnär.

ALEKSANDR  TARNAVSKİY GHT viţe-spikerı : — «Bu kanonun baş  neeti  ne? Ani hepsi  kontraktlar  ,angıları  imzalanȇrlar  bücet  sferasında tiparlansınnar  ofiţıal  sayfalarda. Bölä  olacȇk  taa faydalı  iş  hem  insan da  katılacȇk  para harcamasının proţesinä » .

Kanon proekti kabletti  kendi  kayıllıını  Bakannıık komitetindän hem  Moldova Devletin  üridik kurumnarından.

İVAN  KOLİOGLO  Gagauziya  infrastruktura hem  düzücülük  bakanı  :  — «Kanonda yazdırılı  hem  yapılı  akţent  bücet  paraların  faydalı  hem  açık  harcanması . Bizä  deyni  o lääzımdı».

Kanon proekti  başlayacȇk  işlemää  yanvarın 1 -dän 2023-cü  yıldan  ,er  deputatlar  bu kanonu  kabledärsäydilär.