Gagauz  dilindä eni kiyatların tiparlanması  uşaklara deyni önemli bir oluş çoyuna deyni, kim  sever literaturayı. Eni toplum  — “Herkezinä susaktan”   yazılı   başçaların terbiedilennerinä hem başlankı klasların üürenicilerinä . Kiyat oldu avtorun Galina Danacının debütu.  O çalışȇr uşak başçasında da biler, nesoy zor üüretmää uşakları, açan az literatura ana dilindä var. İlerleder temayı süjet.

Kiyada  “Herkezinä susaktan” girdilär şiirlär, fabulalar, masallar hem bilmeycelär, angıları yardım edeceklär  üüredicilerä üüsek uurda şkolalarda gagauz dilini götürmää. Avtorda Gilina Danacıda- bu ilk, ama diil bitki kiyat, zerä var çok yaratma, angıları girmedilär bu topluma.  Onnar yazılı türlü janrada hem türlü konularda, natura, cenk,  din, hayvannar, ana için. Kiyat yazılı gagauz dilindä,  ama tiparlı  latin hem kiriliţa grafikalarında, ki her bir insana olsun kolay okumaa.

Kiyadın redaktoru oldu  gagauz dili üüredicisi Marina Çernioglo, angısı urguladı, ani  gagauz literaturasında  peydalandı eni yıldız.

Kiyat tiparlı kalın kablan, hem herbir yaratma resimni, ne  meraklandırȇr  uşakları  hem yardım edecek onnara taa ii üürenmää, urguladı  resimci  Nadejda Vornikova . Ona meraklıydı işlemää eni proektlän.

Bu uurda proektlär pek meraklı. Meraklı onunnan, ani vererlär bizä  kolaylık  duymaa kendimizi uşak,   ii hem poizitiv duyguları kabletmää, ne açıklanȇr uşak yaratmalarında.  Bu kiyatta toplu şiirlär, fabulalar,  masallar. Pek meraklı toplum,  şıralı pietlär, bana meraklıydı Galina İliniçlaylan işlemää.

Galina Danacıyı kablettilär Gagauzların yazarlar birliinä. Onun başı Konstantin Kurdoglo urguladı, ani kiyat faydalı diil sade uaşklara, ama büüklerä dä,  o nışannadı, ani  her yıl birliin sıraları  zeedelenerlär.

Büün tiparlamaa kiyadı kendi parannan pek ,  Galina  aldı taa iş, ki arttırmaa para bu uura. Onun laflarına görä bunda durgunmayacek  , da bu ilk kırlangaç onun  yaratma yolunda.