Harman   ayın   24-dä   Çadır  kasabasının     kultura evi    geçirdi anmak   konţerti,  angısı  adalıydı  anılmış muzikacısına Viktor  Ţoya.Temayi  ilerleder   bizim  korrespondentımız   Oleg Duloglo.

Viktor   Ţoy –rus   çalgıcıların   arasında   yıldızların  biriydi ,  onun  türkülerini   tanȇrlar  hem  severlär. Pek    çok  insan  sever  onun  zanaatını,  büün dä  onun  türkülerini   sesleerlär , çalêrlar ,  koşup oynȇȇrlar. Kasabanın   yaşayannarında,  kim  geldi  anmak konţerdä,  vardı  kolaylık   taa yakın   tanışmaa  anılmış  muzikacının  zanaatınnan hem   biografiyasınnan.

—  «Çok  dooru, lääzım  korunsun  hem  ilerlesin  bu  iş,  gençlär   lääzım  bilsinnär  ölä  insannarı   da  alsınnar  onnardan  örnek».

 — «Hepsi  onun  türkülerini  bilerim,  çoyunu  bilerim  , çalardım  onnarı,  biz  onun türkülerindä  büüdük. Beenerim  onun  zanaatını ,  sayȇrım,  ani  ileriya   dooru  da  olacek   böla   konţertlar».

—  «Bän  sayȇrım, ani  lääzım   bilmää,  o  talantlı  bir  insandı. Onun  türküleri  pek  kolaydı, o  gösterdi  bizä,  ani  gözäl  türkü   kurmaa  deyni   dill lääzım  kayet  büük   bilgilär, ani  var  nica  yapmaa   gözäl   melodiyalar».

 — «Bu  dill lääzım  unudulsun,   gençlär  da  lääzım  bilsin  nedä  büüdük  biz,  başka  evlat  boyları.  Bu  türkülär  birleştirer  insannarı, bakmadaan,   ani  onnar   hepsi   başka  yaşlarda».

Programmayı,  angısının  divizı  «Yıldız  Ţoy adına»   , gösterdi   Çadır  kasabasının     kultura evin  gençlik  studiyası  barabar  Kişinövda  Rus   Evlän  . Konţerdın   kurucuları  nışannadılar, ani  önemli  bölä  konţertları  yapmaa,  çünkü   Ţoyun  türküleri  hep  aktual  olacek.

VASİLİY  MOYSEENKO  Kişinövda Rus  Evin  yaradıcılık proektlerin koordinatoru : —  «Viktor  Ţoy  o ölä  bir  insan,  angısı  birleştirer  insannarı, gençleri dä  ,  büükleri dä. Vakıt   gösterdi, ani o  büün dä  aktul   kaldı,  türküleri   onun   kolay,  yaşamak için,  sevda için. Beki  bunun için     insan  onu  beendi, onun türkülerini, angılarını  büün dä  çalêêr».

DMİTRİY  SPİVAKOV  Moldova  genç  türkücülerin  asoţiaţiyasının  başı: — «Biz  isteeriz, ani  taa  çok  gençlär  bilsinnär   bu  türküleri,   beensinnär   onnarı,  kendi  notalarını  onnara   koyusunnar. İsteeriz, ani  onnar da   duysunnar   o  duyguları,  angılarını  biz  kablettik,  açan  ilk keret  tanıştık  bu  türkülärlän».

Moldovanın kasabalarında :Orgeevda,Drokiyada  hem Valkaneştä   geçirdilär konţert programaları, angıları yapıldılar Viktor Ţoyu   anmak  için. Anılmış  muzikacının  türküleri  hep  kalaceklar  insannarın  aklında  hem  üreklerindä.