Çok-Maydan küüyün hem Valkaneş kasabasının yaşayannarı HT oturuş günündä toplandılar Bakannık komitedin önündä binasının önündä, ki deputatlara tekliflän danışmaa, mutlaka seçim gününü belli etsinnär onnarın dolaylarında.

«Deputatlar lääzım, çünkü yaşayannar yok kimä zorluklarınnan danışsınnar, önümüzdä sä kış. Bizim deputatlar lääzım seçim gününü belli etsinnär».

 

“Biz isteeriz dooruluk olsun. İsteeriz bizim da deputatımız olsun. Var çok soruşlar, angılarınnan biz deputata isteeriz danışmaa”.

İş sırası listesinä geçincä, deputatların bir bölüü çikardılar dartışmayı kayıl olmayıp, ani soruş «Gagauziyada halk topluşuna seçimnerin geçirilmesi günün belli edilmesi» ilk koyulmadı, ama 10 –cu erdä durȇr.

NİKOLAY DUDUGLO, GHT deputatı: «Bän diil sade teklif ederim, ama isterim bu soruş maasuz ilk bakılıp açıklansın. Çok-Maydanda hem Valkaneştä seçimnär lääzım geçirilsinnär».

 

İLYA UZUN, GHT deputatı: «Nikolay Harlampieviç, isteerim sizä sölemää, ani HT 6-cı çaarışında demokratların hem soţialistlerin çoyu açan öndercilik edärdilär, seçimneri Komratta, Kazayakta hem Valkaneşttä geçirmedilär».

HT – da dartışmaklar seçim soruşlarında yarım saattan zeedä uzadı. Bu zaman mitinga toplanmış insan istedi içyanına girsin, ama onnarı kolvermedilär.

«İnsan söleer, ani seçim soruşunu tutturmamaa, ozaman pararlar kalaceklar».

Getirderiz aklılarınıza, ani Halk Topluşun 7-ci oturuşunadan  deputatların bir bölüü istedilär iki sıra sırasız oturuşu geçirmää, ki iki dolayda seçimnerin gününü belli etmää, ama prezidium inkär etti, söleyip, ani oturuş için yok lääzımnı argumentlär.