KDU-dä universitedin, koledjin hem muzıka okulun üüredicileri Gagauziyanın vatandaşınnan İvan Çelaklan buluştular. Kompozitor 30 yıl Türkiya devletindä yaşȇȇr, işleer Ankara muzıka hem gözäl sanatlar universitetindä işlerim-teori bölümündä.  

Kompozitor, doktor, doţent Ankaranın muzıka universitetindä, Çadır-Lunga kasabasından çıkma İvan Çelak Komradın universitetindä «Gagauz süitası» büük simfoniya orkestrusuna yaratmasını tanıttı. İrmi minutluk yaratma 3 paydan kurulu. Avtor bir buçuk yıl işledi onunnan.

İVAN ÇELAK, kompozitor: «Bu muzıka gagauz kulturasından çıkȇr. Gagauz süitasının içindä gagauz türküleri var, oyunnarı, kulturası».

Muzıkacının üüredicilärlän buluşması seftä diil. Universitettä buluşmaklar studentlärlän da geçirildilär.

ТАТYANA ŞÇOGOLEVA,  KDU incäzanaat kultura kafedrasının başı: «Baalantımız hem konuşmamız yaratmalar hem bilgilär uurunda geçerlär. Geçän yıl İvan universitetin musaafiriydi. Savaşȇrız teklif etmää, bölä buluşmaklar faydalı».

 

NATALYA YOFÇU, KDU incäzanaat kultura kafedrasının üüredicisi: «Yaratma diil sırada sesleyiciya deyni, muzıkayı bilän insannara deyni. Baktım partiturayı, çok soy instrument kullanılı yaratmanın kurmasında. Bana deyni bu pek meraklı hem cuvapçı iş».

Halk motivleri akademi muzıkasında-unikal toplantısı, sayȇr başkanın orkestrusunun başı Yuriy Taranenko.

YURİY TARANENKO, başkanın orkestrusunun başı: «Umutlu var nicä söleyim, ani yaratma prifesional uurunda yapılı. Onda toplu gagauz halkın motivleri. Kompozitorun yaradıcılıı sevindirer».

«Gagauz süitası» partiturasından kaarä İvan Çelak «Akordeon metodu», «Aşk mevşimleri» hem «İlhan Baranın piyano yapıtlarının taşıdığı müzikal değerler» kiyatlarını çıkardı.