Çiftçilik ministrusu Vladimir Bolä  harman ayın dördündä  buluşmadan sora agrariyalarlan, bulundu Komrat kasabasının süt mallarını yapan fabrikasında.   Buluşmanın süresindä  kurumun başları açıkladılar ministruya, nesoy yapılȇr   maasuz mallar hem angı problemalarlan karşı geldilär bu yıl onnar. 

Çiftçilik ministrusuna gösterdilär hepsi süt malların yapmak etaplarını , annatılar nesoy problemalarlan bu yıl karşı geldilär kuraklıın beterinä hem nasaat ettilär ki esaba alsınnar bu bölümü, ki çıkmaa krizistan ta az kayıplarlan.  Kendi sırasında ministr Vladimir Bolä  nışannadı, ani hazırlandı strategiyayı ki ilerletmää deyni hayvancılık sektorunu.

VLADİMİR BOLÄ, Moldovanın çiftçilik ministrusu: “Bizim büük çiftçi kurumnarı lääzım annasınnar, ani onnar eklensinnär südün  yapmasına, lüüzm açsınnar fermaları  kendi kurumunda. Bizdä var kurumnar, angıalrında bin ektardan zeedä var. Onnar ekerlär papşoy, boday. Da düşünerim, ani onnar hazır geçmää taa üüsek uura, hayvancılık fermalarını  kurmaa deyni. Büünkü geünä veriler 50 proţent subsidiya koyulmuş bütün paralardan. 20 proţentta vereriz südün yapılmasına”.

Kurumun başı nışannadı ani bu yılkı kuraklık belli etti kendisini  bütündän hayvancılık  bölümündä, maasus  pek az toplanıldı alaf hayvannara deyni, da sıra gelecek onu almaa satın. Bu getirecek ona ani üüselecek südü yapmak paası, oda kendi sırasında belli olacek  maasul mallarında. Baş koşulların paasın zeedelenmesi hem başka imek malların  paalanması getirdi ona, ani azaldı satmak sayıları.

Hep o günü çiftçilär buluşup ministruylan açıkladılar ona en önemli soruşları, angıları peydalandılar maasuz bu yıl, da onnarı lääzım çözmää. Vladimir Bölä söledi, an onda var bir — iki adım nesoy yardım etmää bu zor durumda agrariyalara, ki yımışatmaa bu yılın zararı.

“Agro-Oguz” asoţiaţiyasının başı İvan Skrelä söledi, ani onnar verdilär ministruya  o problemeları angiları lääzım bakılsınnar  devlet uurunda, da umutlanȇrlar barabar onnarı çözmää.

 İVAN SKRELÄ, “Agro-oguz” assoţiaţiyanın başı: “Ministr diil çoktan eni görevdä. Bu onun ilk tanışmak viziti, ödür taraftan hazırladık  hepsi bizim soruşları , verdik ona hem  açıkladık  nesoy var nicä çıkmaa zor durumdan. Da hazırız ileri dooru işlemää hem olsun dialog. Da bulacez çıkışları  krizis durumundan”.

Nışannayacez, ani  ministerliin plannarında zeedeletmää hayvancılık fermaların sayısını hem  genişletmää küöük kurumnarı, ki  devlettä  olsun lääzımnı imek malları bu taraftan.