Parlamentin çokluu tutturdular ilk okumakta  diişilmekleri Seçim kodeksına. Karar kabledildi orak ayın  28-dä. Proektı tutturdu 54 depuatat PAS partiyasından.  Komunist hem Soţialist blokundan 20 deputat  seslerini vermedilär bu dorutmaklar için.

Proekttä  doorutmaklar için seçim kodeksına bakılȇr azaltmaa Merkez Seçim Komissiyasının azalarını 9-dan, ediyädan. Diiştirmää onnarın ayırmak mehanızmasını, kaavileştirmää istemekleri  finans yardımı için, referendumların geçirmesini  hem vermää kolaylık geçirmää seçim proţesını  bir — iki gün ileri seçimnerädan maasus dolaylarda. Üridik komissiyasının  başı, deputat  PAS partiyasından Olesä Stamate nışannadı, ani seslerini vermää taa ileri seçimnerdän geçireceklär sade maasuz olaylarda, ki dolayın her bir insanında olsun kolaylık seçmää.

ÖLESÄ STAMATE, “PAS” partiyanın  deputatı: “Doorutmaklar için proekt  seçim kodeksına kabledildi 2022 yılın orak ayın 28 –dä, ilk okumakta.  Kabletmää deyni ikinci okumakta bakıldılar diişilmeklär,  angılarını nasaat ettilär aşırıdan partnör devletleri, hem baamsız kurumnarı. Üridik komissiyası  nasaateder, ki kanon kabledilsin ikinci okumakta”.

“Kommunist — Soţialist Blokun” deputatları  açıkladılar kendi bakışlarını, ani  kabledilmiş doorutmaklarda Seçim Kodeksındä hiç yok laf Gagauziyanın merkez Seçim Komissiyası için, seçimnär için Halk Topluşuna hem Başkan seçimnär için.  Soţialist partiyasının deputatı Födor  Gagauz  getirdi aklılarına GHT kanon iniţiativası için, angısı baalı onunnan, ki vermää Gagauziyaya beş deputat eri parlamentta.

FÖDOR GAGAUZ, Soţialist partiyasının deputatı: “Sayȇrım, ani lääzım devletin seçim kodeksınä girsin norma, angısı  açıklȇr, ani Halk topluşuna seçimnär  hem başkan seçimneri geçirilerlär aktlara görä, angıları kabledili Halk topluşunnan. Hem organ, angısı  geçirer onnarı, bu Gagauziyanın  MSK. Bu norma baalı Gagauziyanın maasuz status kanonundan”.

Soţialist partiyasının deputatı Aleksandr Suhodolskiy  nışannadı parlament tribunasından, ani  PAS partiyası isteer brakmaa opoziţiyayı haksız girmää MSK. O hep ölä urguladı, ani  eni seçim kodeksını  kurarkana, angısını kablettilär deputatlar ilk okumakta, bakılmadılar GHT deputatların iniţiativaları.

ALEKSANDR SUHODOLSKİY, Soţialist partiyasının deputatı: “Biz annȇrız, ani lääzım göstermää kanonda, seçim kodeksında maasuz  Gagauziyanın MSK statusunu hem başkan hem HT seçimnerini. Bu bizim bütün hakımız. Da bän umutlanȇrım, erlem bu proekt gidecek analızä  Veneţian komissiyasına, pay edip onu punktlara, sizä  göstereceklär yanışlıkları, da söleyeceklär ani lääzım onnarı diiştirmää”.

GHT viţȇ-spikerı  Georgiy Leyçu söledi, ani seçimnär için eni proektä yok fakt, ani var Gagauziya hem onun  kanonnarı.  Onun laflarına görä, Kodeksa diişilmekär  giderlär Evropadan partnörların nasaatlarına karşı. Hep ölä verildi HT tarafından iniţiativa ki  gelän seçimnerdä, Gagauziyadan olsun  beş deputat , bakmadan te onnara, angıları gideceklär partiyalardan.  Okadarki, deputaların bakışına görä, iniţiativa kaldı esaba alınmadık.

GEORGİY LEYÇU, GHT viţe-spikerı: “Biz bununnan diiliz kayıl, da umutlanȇrız,  ani bizim kuvedimiz doorudulu ona, ki saysınnar kanonnarı,  Avtonomiyayı, hem devletin kanonnarını bu taraftan. Biz yapacez hepsini ki olsun çıkışlar”.

Doorutmakların proektini  kablettilär ilk okumakta. İleri dooru, Olesya Stamatenin laflarına görä, geçeceklär debatlar proektin  bölümnerindä. Deputat nasaat etti, ani eni  seçim kodeksını  kabletsinnär canavar ayın ikinci payında.