«Biz üüsek paalara karşıyız!», «Eski paaları bizä çevirin!» — butakım lozunglarlan geçän Pazar günü miting geçirildi, angısının cümnä aktivistleri Mihail Vlah hem Vadim Anastasov iniţiatorları çıktılar.

Mitingın pay alannarı paaların kalkınması için imek mallarına energetika mallarına hem türlü koşullara diildilär kayıl. İnsan üfkelenärdi, ani kuvetlär hiç halk için düşünmeerlär. Küçük kazanç parası hem pensiyalar üüsek paaların beterinä onnara etişmeer. Hepsi bu insanın yaşamanın kalitesini iisiltti.

“Bu takım paalarlan hem pensiyalan şindän sora etiştirämeeriz borçlarımızı ödemää”.

“İhtär karıyım 74 yaşındayım, hiç bilmerim nesoy ileri yaşamaa. Kablettim kvitanţiyayi, şaştım”.

“Var mı nasıl bu paraya yaşamaa. Hıyarların paası 40 ley, benzin nesoy almaa, kümür 5 bin ley, yakacak 2,5 bin onnar da yok”.

“İnsannar pek üfkeli, neçin insannarı savaştırȇrlar. İnsannar üfkeli biri – birinä, hem kuvetlerä”.

Mitingın kurucuların birisi Mihail Vlah nışannadı, ani ideya toplamaa insanı ondan peydalandı, ani devlettä türlü diişilmeklär olȇrlar. Biz teklif ettik insan bununnan baalı kendi düşünmeklerini açıklasınnar, üüsek paalar için bişey sölesinär.

Mihail Vlah: “Bizdä pek çok problemamız var. En ilk bilmeriz nicä kışa girecez, nesoy  yaşayacez, neylän isınacez. Osoy bizim küçük kazanç paramızı ya pensiyamızı neyä paylaştırmaa düşünecez? Hepsi aylelär bu takım problemalarlan yaşȇrlar”.

Lääzım nışannamaa, ki mitingın geçirilmesi için ilerdän haberlendiydi, ani olayin çeketmesindä insan pek aaz vardı, bakmayarak ona nekadar önemli soruşlar lääzımdı açıklansınar. Ama bir parça vakıttan sora pay alannarın sayısı zeedelendi.

Mihail Vlah: “Mitingların povestkası birtürlü olacek — gaza, mallara, energetikaya paaların üüselmesi. Politikayi burayi karıştırmayacez. Hem politikleri dä teklif etmeyecez neçin ki onnar kendileri bizi burayi lääzım teklif etsinär. Onnarı ayırdı insan ki işlesinär insannara deyni”.

Önemlii hem lääzımnıı için barabar toplanmaa hem korkmamaa kendi düşünmeklerini açıklamaa GHT deputatı Grigoriy Dülger da söledi.

Komrat muniţipal sovetin temsilcisi Ekaterina Patraman kendi lafında payşaştı kahırınnan nekadar hızlı devlettä paalar üüselerlär. O sayȇr, ani bu iş için diil lääzım susmaa.

Komrat muniţipiyasının yaşayanı İvan Kılçik urguladı ki çoyu insan düşüner ani eter o da, ani onnar deputatları ayırdılar da şindän sora deputatlar lääzım hepsi problemaları çözsünär.

İvan Kılçik: “Problemalar sade büülerlär.Bizdän kaarä bizim için kimsey kahırlanmayacek”.

Vadim Anastasov, angısı hep ölä mitingın kurucuların birisiydi, nışannadı, ani Gagauziyanın gençleri taa aktiv lääzım kendisini götürsünär, ozaman açan onnarın yaptıklarından hem düşünmeklerindän devlettä ii yaşaması baalı.

Vadim Anastasov: “İsterim danışım benim yaşımda gençlerä, ani bizdän kaarä kimsey bizim problemaları kararlamayacek, haklarımızı korumayacek da bizdä gazın paası dil 30 ama 100 ley dä olacek. Bizdä olmayacek kolaylıklarımız ne aylemizi beslemää hem gidirmää, ne anaya -bobaya yardım etmää. Sade şindi açan taa dil geç lääzım barabar toplanalım da çıkalım haklarımızı koorumaa”.

Onun teklifini başka genç olan Komrat kasabasından İvan Babarayka tutturdu. O kayıl onunnan ani gençlerin sesi lääzım işidilsin bu  takım mitinglarda.

İvan Babarayka: “Sade barabar var nasıl bişey yapmaa. Sade çıkıp burayi da kendi düşünmeklerini açıklayıp bizi hepsi işidecek hem kuvetlär hem aşırıda da”.

Mitingın başaralmasında kararlandı herbir Pazar bu takım buluşmakları geçirmää, da açıklamaa kendi düşünmeklerini paaların büülmesi için hem teklifleri vermää nesoy bu takım problemalardan çıkmaa umutlan ki hepsi bu lafları kuvetlär işidecek. Sıradakı miting Komrat merkez meydanında pazar günü orak ayın 17 saat 14 geçecek.