Komrat üüretmäk kurumnarın küçük üürenicilerini tanıştırdılar genel korunmak kurallarınnan. Buluşmanın kurucuyusu oldu Komrat poliţiya inspektoratı barabar şoförlar birliinnän. Geçti olay N. Tretyakov adına liţeyin kapu önündä var olan maasuz meydanda.

Şen yaz zamanı şindän sora başladı. Ama bu vakıt diil sade dinnenmäk uşaklara deyni, ama anaların-bobaların da kahırı uşakların saalıı hem korunması için. Yazın çoyu üürenicilär bütün günä yalnız evdä kalȇrlar, o üzerä pek önemli onnar bilsinär nesoy dooru lääzım kendini götürmää türlü olaylarda. Bununnan baalı poliţiya uzmannarı kararladılar getirmää uşakların aklılarına kuralları, nesoy götürmää kendini evdä, su boyunda hem yolda bulunarak.

«Büün topladık uşakları ki annadalım nesoy korunmaa dinnenmäk günnerindä. Nesoy götürmää kendini su boyunda, bakmayarak ona yalnız mı orada bulunȇrlar ya da hısımnarlan. Hem dä getirmää aklılarına yol kuralların dooru kullanılmasını», — açıkladı Komrat poliţiya inspektoratın ofiţerı Marina Garbalı.

Maasuz meydanda, angısında resimni yol nışannarı türlü başka nışannarlan, Komrat filialın şoförlar birliin temsilcileri annatılar uşaklara, angı kurallara görä lääzım dooru yolda gezmää.

«Biz istedik praktikada annadalım hem gösterelim nesoy dooru yolu geçmää, nesoy lisapetlän ya da samokatlan gezinmää», — haberledi Şoförlar birliin Komratta filialın başı Sergey Konstantinov.

Üürenicilär büük istemeklän bu olaya katıldılar. Uşaklara önemliydi bilmää nesoy dooru yol nışannarını okumaa, neçin ki çoyu onnardan lisapetlän geldilär, skeytlarda, roliklerdä hem samokatlarda. Kimisi denedi kendini yayan gezän olarak. Uşaklar nışannadılar ki çoyu yol kurallarını bilerlär, kimisini anası-bobası tanıştırdı, kimisini dä okulda tanıştırdılar.

«Geldim bakmaa yol nışannarını, nesoy dooru lisapettä gezinmää».

«Lääzım sade saa tarafında gezimää, orada neredä bu brakılȇr».

«Bän enikunu yolu geçerim, hiç bir dä sıra kırmızı renk yanarkana geçmerim zerä bu korkunçlu. Lisapettä lääzım trotuarda gezmää».

«Beenerim lisapettä gezinmää neçin ki bu şen hem ayakları işlettirer. Her sıra trotuarda gezerim hem insanı da lääzımnı erdä kolvererim geçsinär».

«İsterim annamaa nesoy kasabada gezinmää nerdä herersi maşina. Roliklerdä geldim».

«Geldim burayi ki taa da çok yol kurallarınnan tanışayım».

Aktiv olayda  «Bunicii grijulii» kurumun volontörları da pay aldılar. Bu kurumu temsil edennär şindän sora birkaç yıl sıradan yardım ederlär poliţiya uzmannarına her sabaa yayan gezän insan için yolu geçmäk için maasuz erlerin yanında okullara karşı durȇrlar.

«Proekt uşaklara lääzım, neçin ki biz yardım ederiz onnara yolu geçmää, üürederiz onnarı, uşaklar da bizi seslerlär».

«Annadȇrım yolun geçmesi için, ani trotuarda gezmää lääzım. Yolu geçärkana iki da tarafına bakmaa».

«Büünkü olay pek faydalı uşaklara deyni. Taa bir sıra getirerlär aklılarına yol kurallarını».

Bilgilär, angılarını uşaklar poliţiya uzmannarından kablettilär, ola bildi hep o gün kullansınar da. Paylaşıp grupalara 5 kişi, üürenicilär yol kurallarına görä gezinärdilär maasuz meydanda, neredä lääzım durgunardılar yayan gezän uşakları kolversinär yolu geçsinär.