Komradın şarap  fabrikasında gözlemä hazırlaması için master-klass geçti. Oluş Türkiye UNESCO ofisin Gagauz Erindä temsilcilerinä deyni  hazırlandı. Gözlemä yapmasının sırası  Moldovada yaşayan halkların imeklerinnän bilä  yazılacek maasuz kiyada.

9 kişi UNESCO temsilcileri olarak  iki günün süresindä  türlü  oluşlarda pay alȇrlar, ki üürenmää gagauzların adetli imeklerini  yapmaa. İlk günü  musaafirlär Komradın şarap fabrikasında bulundular. Orada onnar üürendilär gagauz gözlemesini hazırlamaa.

Kurumun aşçıykası Mariya Popova nışannȇr, ani  gözlemä o yapȇr, nicä  onun anası hem babusu.O büün dä  tutȇr  akılında o gözlemelerin daadını. Mariya savaşȇr  dedelerin  adetlerini  korumaa hem evlatlara vermää.

«Mamu fırında sarma, ekmek pişirärdi. Şindi ölä imää yapmȇȇrlar. Ozman datlıydı. Bän yaşȇȇrım kvartirada, yok fırın. Ama nicä anam imää hazırlardı, şindi  ölä yapmȇȇrız», — annattı geçmişi özleyeräk Mariya Popova.

Türkiyt  UNESCO temsilcisi  Bilge Tüzel aşçilarlan bilä  şavaştı  gagauz gözlemelerini  hazırlamaa.

«Türkiyede sizin gözlemelerä  benzeyän var, ama onnarı  başka türlü  yapȇrlar: taa incä. Pazıyı yazdım. Önce  bölä  iş yoktur  yaptıım», — paylaştı Bilge Tüzel.

Evrim Ölçer Özinel — temsicilerin  birisi nışannadı, ani  gagauz imekleri türklerin imeklerinnän pek beenzşer.

«Don kaurma bizdä  dä  var. Çeeri dä, kıırmayı da  hazırlȇȇrlar nicä  bizdä. Biz şaştık  sizin mutfaanıza», —  söledi musaafir.

Kultura varlıı İnstitutun filologiya doktoru Evdokiya Soroçanu Gagauziyada duumalı. O gagauzların kulturasını  üürener. Delegaţiyalan bilä  Avtonomiyaya geldi.

«Bu proektä  görä biz  moldovan hem  gagauz  adet  mutfaklarını  aaraştırȇrız. Açan söleeriz Moldovanın mutfaa düşüneriz hepsi  halkları, angıları yaşȇrlar  devletimizdä, onnarın da  mutfaanı üüreneriz. Proektä gagauzların, moldvannarın, bulgarların, ukrayınanın, çifıtların  aaraştırıcıları katılȇrlar. İmekleri biri-birinnän yaraştırȇrız», — açıkladı Evdokiya Soroçanu.

Türkiye UNESCO temsilcileri  ikinci  günü  Kongaza  gittilär. Orada annara gösterdilär, nicä yapılȇr sıcak kaurma. Sora Avdarma küüyüdä üürendilär, nicä  sarma hem fırında  koyun yaanısını pişirmää.