Komratta «Nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi» konferenţıyası geçti. Pay alannar lafettilär biznes ilermesinin perspektivaları  için. Açıkladılar  problemaları, angıları  engel  ederlär  küçük hem orta biznesi  götürmää. Belli ettilär, koly mı ya da zor Moldovada  kendi  biznesını  açmaa çiftçi, yapıcılık, trasport, IT, alış veriş sektorlarında. Hep ölä açıklandı  investiţıya, para  hem  grant  kabledilmesi  temaları.

İş  adamnar  biznes  ilermesi için   kolaylıkları  üürendilär, nicä hükümetin tarafından yardımı kabletmää, tanıştılar  başarılı  iş adamnarınnan. ODİMM annatı  iş adamnara  üüretim kursları için, türlü sergilerdä pay almaları için. Hep  ölä açıklandı  Gagauziyadan  proktlerin içindelii hem  onnarın kolaylıkları  grant  kabledilmesindä.

«Gagauziyada  bölä  buluşmaklar  her yıl  isteeriz geçirmää, ki yardım etmää kurmaa baalantıları finans kaynakları temsilcilerin  hem  iş adamnarın aralarında», — açıkladı PRİAevents kurumun temsilcisi Raluka Voyvozänu.

Gagauziyada var 6826 iş adamı. Onnarın  91% — di küçük hem orta biznes uurunda kurumnar.

«Küçük hem  orta biznes şindiki zaman yardımsız ilerleyämecek. Bu  oluş yardım edecek  paraylan hem  informaţıyalan», — nışannadı Gagauziya investiţiya agentstvosunun başı Natalya  Kojokar.

Küçük hem orta biznes bölgenin ekonomikasının temeli  var nicä  olsun. Bu uurda çalışan iş adamnarı Moldovanın  gelirlerini  islä  zeedelederlär, nışannadı  Gagauziyanın ekonomika ilerlemesi hem  turizm bakannıın başı  Natalya Çuvalskaya.

«Devlettän  yardım kableder te onnar, kim küçük hem orta biznesi Gagauziyada  sarsıntısız  götürer hem  ii çıkışları  gösterer», — söledi Natalya Çuvalskaya.

Gagauziyanın büük potenţıalı var, iş adamnar  ii başarları  göstererlär. Onnar  iş erlerini  açȇrlar, eni  proektleri  çalıştırȇrlar, cümnenin yaşamasında  pay alȇrlar, soţial  proektlerä  katılȇrlar, çizgiledi  «NEXT iş adamnarın assoţiaţıyasının» başı Vladimir Kara.

«Sayȇrım ki, bu ii bir meydan, neredä  bizim iş adamnar eni kişilärlän tanışacȇklar, kendi  becermeklerini göstereceklär  hem olacȇk  kolaylıkları  şoruşlarını  açıklasınnar», — söledi Vladimir Kara.

Milli  statistika saymaklarına görä,  2019-cu  yılda Moldovada  küçük hem orta biznesinnän zanaatlanan  kişilerin sayısı  56 binä yakın etişti, angısı  98,6% bütün sayıdan kurȇr. Hep  o vakıt  küçük hem orta  biznesin uzmannarın sayısı  kurdu 335 bin, angısı 61,6% kurdu. Küçük hem orta  biznesin kazancı 157 million 335 bin ley oldu, angısı  39,5% kurdu.

«Gagauziyada  taa da zeedä  bölä  kurum var.Onnar ekonomikanın temelindä  durȇrlar. Küçük hem orta biznes bölgenin ekonomikasını ilerleder hem  iş erlerini açȇr», — söledi bankların birinin başı Vitaliy Ţvätkov.

«Nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi» konferenţıyasının pay alannarı nışannadılar, ani  bölä oluşlarda onnar başka iş adamnarınnan tanışȇrlar.

«Kendi problemalarımızı lääzım belli edelim. Bir  tarafta  kalarsaydık ölä  dä  yaşayacez. Lääzım kendilerimizi  gösterelim, söleyelim, ani  varız»,  — nışannadı Lüdmila Anastasova.

 

«Region için  önemli  bölä  oluşların geçirilmesi. Genç iş adamnar  problemalarlan karşı gelerlär. Para etişmeer, garantiyalar  yok. Herbir işi büüderiz, ama  ne onnarlan yapmaa sora, bilmeriz», — söledi iş adamı Ülian  Gerţa.

Konferenţıyada pay aldılar: biznes-asoţıaţıyaların temsilcileri, Moldova Devletin küçük hem orta biznesin azaları, mal yapan uzmannar, küçük hem orta biznesin temsilcileri çiftçilik  bölümündän, yapıcılık hem transport bölümnerindän, importlan  hem eksportlan zanaatlanan  iş adamnarı, IT uzmannarı, alış -verişçilär, daavacılar, investorlar, finans  kurumnarı, dolay kuvetlerin temsilcileri.