Komrat  Devlet  universitetindä  3-cü   «Muzika  kulturasında adetlär hem zamandaş  kolaylıklar için bilim-praktik konferenţiyası»  geçti. Konferenţiyanın işindä  studentlär, üüredicilär hem üüsek  üüretim  kurumun  rektoru  Sergey  Zahariya pay aldılar.

Bilim-praktik konferenţiyası verer kolaylık  muzika uurunda  bilgilärlän, bakışlarlan hem  becermeklärlän paylaşmaa, belli eder  daavaları, nicä  korumaa hem ilerletmää Moldovanın kulturasını, nışannadı Komrat Devlet universitetin  kultura hem incä  zanaat kafedrasının başı  Tatyana Şögoleva.

«Diplom hem  Magistr  bilim işlerin temalarını  savaşȇrız ölä  ayırmaa, ani olsun kolaylık  aaraştırmaa halkın kulturasını. Uşakları muzikaya üüredärkänä ayırȇrız uşaklara halk türkülerini».

Konferenţiyayı  açtı  Komrat Devlet universitetin  rektoru  Sergey  Zahariya. O nışannadı, ani  universitet  bir er, neredä  aaraştırıcıların, bilgiçlerin aralarında  dialog kurulȇr. O yardım eder  ilerletmää milletin kuturasını, adetlerini.

«Siz te o insannar,angıları kulturayı  ilerleder. Büün sizin bilim aaraştırmaklarınız büük  bir zenginnik».

Türkiyadan  üüredici  Resul Bağı çok  yıl  sıravardı  türk halkların folklorunu aaraştırȇr. İki ayın içindä da  Komrat Devlet  universitetindä Saz muzika  instrumentinä  üüreder. O çizgiledi, ani  gelip  Gagauziyaya onda oldu  tek  kolaylık gagauz halkının  kulturasını, adetlerini hem  en  ne önemli —  folklorunu  üürenmää.

«İsteerim küülerä  gitmää. Orada türküleri  seslemää, yazmaa. Sizdä  var  zengin hem kaavi  oyun-türkü  ansambliler: «Kadınca», » Düz-ava». Bu  pek  önemli fakt. Önemli  uşakları  kaliteli  muzikaya üüretmää».

Konferenţıyada  sesledilär temaları, angıları  baalı muzikaylan. Üüsek  üüretim kurumun studenti Mihail  Paçi  tanıttırdı «Şennik saadı» kiyadını. Metodika  kiyadı  lääzım  yasla hem  okul  muzika üüredicilerinä  deyni.

«Bu kiyat lääzım deyni uşakları  muzikaya üüretmää. Şindiya kadar zordu  biraz. Az metodika var».

Konferenţiyanın sonunda kurucuların laflarına görä  hepsi  bilim statyalar  tiparlanacȇklar  bir kiyatta da erleştirileceklar  Komrat Devlet  universitetin onlayn bibliotekasında.