Kapanjı aylesi Çadır kasabasında şansora dokuz yıl mobilyaları yapȇr. İşletmesini karı – koca açtılar 2013 yılda. Bakmayarak zor duruma, onnarın neetindä işini ilerletmää hem ilerdä genişletmää.

Çadir-Lunganın yaşayannarı Evelina hem Üriy Kapanji iki oolunnan 9 yılın süresindä mobilya yapȇrlar. Onnar açtılar 9 iş erini hem sayêrlar, ani bolä var nıcä avtonomiyanın ekonomikasını ilerletmää. Kurumun işçilerinä yapılêr ii koşullar. 2019 yılda kurum geçti taa büük yapıya.Yuriy hem Evelina Kapanji getirerlär aklılarına, nicä başlardı bu iş.

«Bizim anamız, bobamız çekettilär bu işi, biz 20  yıl çalışêrız bu iştä. Çeketti onnar, şindi  biz işi üstümüzä aldık. Çekedärdik bir küçük evdän, hepsini yaptık kendi kuvedimizlän. Yavaş-yavaş büüdük, insannar bizi tanıdılar, beendilär işimizi, da tä bölä bu uura etiştik kendi kuvedimizlän», — açıkladı Evelina Kapanji.

 

«Geçti yılın biz aldık bu eri satın, topladık bu kişileri, bünkü gün burada  9 kişi işleer. Şükür Allaha, bakmadan ani var zoorluklar kovidlan,Ukrainada olan olaylarlan, işimiz gideer islä. Plannarımız çok var, genişletmää biznesı, nesaydı eni açmaa bu iştä, eni tehnikayı almaa.  Savaşaçez,  ki bizim işimiz  herbir taraftan biraz genişlesin», — paylaştı Üriy Kapanji.

Insannar, kim çalışêr kurumda, nışannadılar, ani işini severlär hem savaşêrlar yapmaa onu üüsek uurda.

«Hepsi islä, işimi severim, işleriz biz 8-dän 6-yadan,bana uyȇr bu grafik. Kurumun başları bizi sayerlar, biz da savaşêrız kendi işimizi islä hem üüsek uurda yapmaa», — annattı işçilerin biri.

Savaşmaa bulmaa kendini kendi duuma erindä – bu ii bir örnek avtonomiyanın genç insannarına, çizgiledi Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah.

«Pek önemli, ani bu insannar, kim ilerleder bu biznesı, baaladılar kendini Gagaziyaylan, Moldovaylan. Bu olacek ii bir örnek, hepsi Gagaziyanın genç insannarına, angıları kabledip derin, çetin bilgileri, bütün kendi kuvedini koyêrlar açmaa bölä kurumnarı, iş erlerini açȇrlar», — söledi başkan.

Gagaziyanın kuvetleri çizgiledilär, ani biznes kurumnarı açêrlar eni kolaylıkları insannara.

«Küçük kurum, angısı lääzım olsun  her bir kasabada, her bir küüdä, neçinki bölä erdä çalışêr insannar, vererlar insana iş, kablederlär para hem gitmerlär aşırıya işlemää, erindä çalışêrlar.Çok gözäl iş,  ileri dooru bölä işlärnän, sade ileri hem barabar gitsinnär», — söledi Çadir-Lunga kasabasının başı Anatoliy Topal.

 

«Bizä önemli, ki bölä kurumnarda olsun bütün informaţiya, ani kabledäbilsinnär yardımı. Lääzım bu kurumda ilerletmää bütün proţesı. Biz umutlanêrız, ani yardım edeçez onnara eni tehnikayı almaa, eni programmalar için annadaçez,  ani onnarda olsun kolaylık işlemää en üüsek uurda», — söledi investiţiyalar hem eksport ilerlemesi agenstvosunun başı Natalya Kojokari.

Ileriya dooru, biznes genişlendiynän, olacek kolaylık taa zeedä iş erlerini açmaa.