İki günün süresindä Gagauziyanın liţeylerinin 120 üürencisi kablettilär bilgileri nicä ilk mediţina yardımını vermää, yol razgelmeleri olaylarında yaşayannara yardım etmää.   Bunnardan kaarä geçirildilär sport yarışmakları hem intelektual konkursları da.

Girginnik şkolasını geçirdilär “Olimpieţ” dinnenmäk lagerindä. Uşaklara gösterildi hem annadıldı nesoy lääzım götürmää kendini türlü hatalı olaylarda. Bundan kaarä uşakların oldu kolaylıkları zanaatlanmaa sportlan da.

“Burada uşaklar kablettilär pek lääzımnı bilgileri. Uşaklara deyni bu iş pek meraklı oldu”, — söledi Gagauziya gençlik hem sport bakannıın başı Sergey Stoyanoglo.

Çıkışlara görä ilk er verildi Kıpçak küüyünün Baranovskiy adına liţeyin üürenicilerinä. Onnar kablettilär başkan baaşışını 3 bin ley. İkinci eri kazandı Gaydarci adına liţeyin üürenicileri, onnara verildi 2 bin ley baaşış. Üçüncü erdä Mavrodi adına liţeyin üürenicileri, onnar kablettilär 2 bin ley baaşış.

“Bizi üürettilär nesoy hastayı bir erdän öbür erä geçirmää. Hatalı olay olarsaydı, sanȇrım, ani yapabilecäm”, — paylaştı Olga Stoyanoglo, M.Eminesku adına liţeyin üürenicisi.

“Umutlanȇrım, ani bu bilgilär bana lääzım olmayaceklar. Bän isteerim yaşamaa  ölä bir cümnedä, neredä yok hatalı olay”, — açıkladı  Anastasiya Petrova, M.Eminesku adına liţeyin üürenicisi.

“Beni üürettilär ne yapmaa hatalı olaylarda, pek çok iş bän bilärdim dä”, — annattı Pötr Zlatov m.Eminesku adına liţeyin üürenicisi

“Pek meraklıydı, şindi bän bilerim nesoy yardım etmää insana hatalı olayda”, — söledi Alina Mihaylova, M.Eminesku adına liţeyin üürenicisi.

“Hepsi lääzım olacek yaşamakta. Burada üürendik kendimizi eldä tutmaa”, — nışannadı Väçeslav Tafratov Tuzlov adına liţeyin üürenicisi.

“Üürendim dooru yangınnan güreşmää hem ilk mediţina yardımını insannara vermää”, — paylaştı Antonina Kovrikova, Tuzlov adına liţeyin üürenicisi.

“Üürendik çok faydalı bilgileri hatalı olayar için. Pek meraklıydı”, — söledi Viktor Kopuşçu, Yanakoglo adına liţeyin üürenicisi.

“Tanıştık eni dostlarlan, onnarlan barabar yarışmaklara katıldık”, — dedi Denis Orlioglo, Yanakoglo adına liţeyin üürenicisi.

Olayda pay aldılar Ukraina devletindän gelmä uşaklar da.

“Pay alıcılar üürendilär ateşi dooru sündürmää. Hatalı olaylan karşı geldiynän uslu kendini götürmää”, — söledi Ukrainadan üürenici Dmitriy Torbinskiy.

İki günün süresindä jüri azaları bakıp, notaladılar pay alannarı birkaç kategoriyaya görä.

“Pay alannar üürendilär giymää yangınnan güreşmäk rubalarını. Uşaklar küçüktän taa lääzım annasınnar, ani yangın — o bir çirkin iş hem bilsinnär onu sündürmää ”, — nışannadı Gagauziya  Hatalı olaylar bakannıın temsilcisi Dmitriy Konstantinov.

 

“Uşaklar gösterdilär büük dikkatlık hem meraklık bu üürenmeklerdä. Umutlanȇrım, ani kabledilmiş bilgileri onnar kullanaceklar yaşamakta”,  -söledi Gagauziya  Hatalı olaylar bakannıın başı Vitaliy Kassa.

Olayda pay aldılar 10 komanda Komradın, Kıpçaan, Avdarmanın, Çadırın hem Kirsovo küüyünün liţeylerindän.