Moldovada hava durumunu gözledän uzmannarın ayazlar için haberlemesindän sora Gagauziyanın çiftçileri şüpeli, nasıl büümnär atladaceklar iisik temperaturaları. Malez erkenki abrikos, mindal kem kirez.

 Baaların kesmesi hem meyva başçaların budalaması şansora başarıldı, da şindiki vakıt abrikos, mindal hem kirez fidannarı açerlar. Ama ayazlar var nasıl zarar getirsinnär meyva aaçlarına, haberledi Gagauziyanın çiftçilik bakannıın başı Andrey Dimitroglo. O nışannadı, ani hepsi çiftçi çorbacılıklarına verildi haber, ani temperaturalar minusa var nicä düşsünnär, haberledi Gagauz Radiosu.

«Fidannar donmasın deyni kimi maasuz işlär yapılacek. Ama onnarın donmamasına da engel olmaa pek zoor olacek. Ama hep okadar çorbacılıklar hazırlanȇrlar da savaşaceklar korumaa bu meyva soylarını. Taa sora, baaları hem meyva başçeleri böceklerdän korumaa deyni işlär yapılacek», — açıkladı çiftçilik bakannıın başı.

O hep ölä haberledi, ani biraz taa iledän urmuş ayazlar zarar getirmedilär fidannara. Ayazların beterinä çiftçilar var nasıl bereketin bir payını kaybetsinnär.

Ama onnarı taa pek kahırlandırȇr o, ani paaya kalktılar energoresursalar, besleycilär, tehnika hem cenk olayları komuşu devlettä, nışannadı Andrey Dimitroglo.

«İç panayırında biz okadar çok mal satamayacez. 70 proţendä yakın biz satȇrız aşırıya. Öbür payı satılȇr konserva zavoduna, da en küçük pay satılȇr iç panayırında. Şindi lääzım olacek taa çok düşünmää nicä işletmää büüdülän mallarımızı, maşka yolları bulmaa aşırıya satmaa deyi. Ama hepsi bunnar arttıracek malların paasını.Logistika pek büük olacek. Bakacez da duruma görä işleyecez», — haberledi Andrey Dimitroglo.

Çiftçilär ilerlederler işleri kırlarda şındı ekelrar ikinci grupanın kulturalarını.

«Biz lääzım ekelim bütündän 59 bin 138 ektar. En başta ekiler ay çiçää (semiçka), papşoy, sora keten, mısır, hardal, bir hem çok yıllık alaf otları, bostan soyları. Ekmäk zamanı başladı, 15 bin ektardan zeedä şansora ekildi. Bin ektara yakın ekildi alaf otları, 14 bindän zeedä dä ay çiçää. Toprak ekmäk için islää. Pek umutlanȇrız yaamurlara, ki ne ekiler büüsün. Besleycilär dä lääzım işini yapsınnar”, — söledi Andrey Dimitroglo.

Geçennerdä yaamış yaamurlar ii geldilär ekinnerä, ama lääzım taa yaasın deyni hepsi, ne ekildi, çıksın da büüsün, ekledi Andrey Dimitroglo.

Foto: Çiftçilik bakannıın arhvindän