Komrat  Devlet universitetindä açıldı POWER IT  kompaniyasının ikinci  filialı Moldovada. Bu kurumun baş neeti, ki genç olannar, studentlär hem iş adamnarı Moldovanın üülen tarafından olsunnar taa yakın eni tehnologiyalara, türlü konsultativ kolaylıklara.

Gagauziada yapılȇr hepsi, ki gençlerin olsun kolaylıkları eni tehnologiyaları üürenmää, nışannadı avtonomiyanın Başkanı İrina Vlah. O çizgiledi IT sektorun ilerlemesinin önemliini bizim avtonomiyamızda.

“İlk, ne lääzımdı yapmaa, lääzımdı açmaa regionu, sölemää kendimiz için. Bana geler, ani siz bizi üürendiniz da siz büün buradaysınız. İkincilää, lääzımdı inandırmaa sizi, bzizim partnörları, gelmää bizä. Da göräsiniz bizim kolaylıkları, bizim genç olannarı. Bizim gençlär  pek talantlı, da biz istämeeriz onnarı bireri kolvermää”, — nışannadı açılışta İrina Vlah.

Kompaniyanın baş neeti — hazırlamaa IT uzmannarı, vermää kolaylıkları üürenmää bu uurda  panayırların istemeklerinä görä.  Studentlerin olacek kolaylıı üürenmää bu merkezdä da ileri dooru girmää işä. Nışannayalım, ani  var genç olannar, angıları şindän sora çalışȇrlar kurumda.

“Bän kararladım  gelmää bu kompaniyaya, tanışmaa insannarlan, angıları işleerlär IT sferasında, da ölä oldu, ani bän iki buçuk aydan sora işleerim burada, kompaniyanın ilk  çalışanıyım. Şindi biz birerdä yazȇrız proektları, angıların neeti, ani genç olannarın olsun kolaylıkları  üürenmää eni tehnologiyaları”, — söledi  IT merkezin uzmanı Denis Boçarov.

Bu merkez — kompaniyanın ikinci  filialı bütün respublikada, ilk bulunȇr Belţı kasabasında. Kurumun neetlerin  birisi — avtonomiyada biznesın ţıfraya geçmesi, IT sektorun ilerlemesi regionda hem  sıkı ballantılar  üürenmäk hem cümnä kurumnarınnan.

“Biz kararladık  ilerlemää üülen tarafınıda, da açtık ofısı Komratta, ki vermää kolaylık becerikli  gençlerä, deyni onnar ayırsınnar kendisinä  IT karyerasını”, — açıkladı POWER IT kompaniyasının başı Mihail Guţu.

Proekt finanslanȇr Şveyţariya devletin ilerletmäk hem işbirlii kurmak agenstosunnan, angısı yardım eder  çiftçilik, ekonomika hem erli kuvetlerin uurlarında .

“Biz devlet uurunda  çalışȇrız, da siz görersiniz,  ani işleeriz regional uurunda da. Bizdä yok maasus  sayı, nekadar harcandı, ama devlet uurunda  yılda vereriz 12 million frank. Biz vereriz investiţiyaları  üç bölümä — ekonomika, saalıı korumak hem erli kuvetlerinä yardım etmäk uurlarına”, — annattı agentstvosunun temsilcisi Karolin Tissot.

Lääzım nışannamaa  , ani kompaniya çeketti kendi işini diil çoktan, yardımcı buna oldu regional uurunda investiţiyaları bulmak agenstvosu.

“Biz haberledik kompaniyanın başlarını hepsi kolaylıklar için, angıları var regionda, da belli ettik  en önemli  bölümneri, da nesoy işlär yapıldılar bu uurda — düzeriz hem yapȇrız dicital habı”, — söledi Gagauziya investiţiyaları bulmak agenstvosunun başı Natalya Kojokar.

Nışannayacez, ani ofis çalışacek KDU-in eni binasında o vakıdadan, açan açılacek IT Hab, angısı düzüler unuversitetin yukarkı yapısında.