Her yıl çiçek ayın 7 – da pravoslav  hristiannar kutlȇȇrlar  en önemli  yortuların birisini– Blaguştenie gününü. Bu yortu girer yılın 12 – ki en büük yortuların arasına.

Blaguştenie günündä büük kıza Mariyaya geldi Arhangel  Gavriil da getirdi ona bir ii  haber, ani o olacek Allahın oolun — İisus Hristozun anası, hem da, ani o duuduracek kurtarıcıyı,  da  duudurmaktan  sora  genä kalacek büük  kız.

Herlim sayarsaydık Blaguştenie günündän  İisus hristozun  duuma gününädan, angısı bakılȇr her yıl  büük ayın 7 -dä, bu  taman  9 ay — o vakıt, nekadar karı taşıyȇr  uşaa.

«Bu yortu söleer bizä  o sevinmelik için, angısını biz işittik Evangeliyadan, angısını yazȇȇr Ayozlu apostol evangelist Luka, neredä haber geldi göktän Arhangel Gavriildan: « Sevin Allah seninnän!». Alezdän bu var haber hem da o laf, angısını işitti Panayıya Arhangel Gavriildan. O korkmadı  Arhangel Gavriildan, ama o korktu  laflardan, angılarını işitti ondan: «Nesoy o var nasıl olsun benimnän, açän bän büük kızım, açän bän adamı taa bilmedim? Ama Arhangel Gavriil söleer ona: «Sän duuduracän Kurtarıcıyı, duudurtuktan sora da kalacan genä büük kız», — açıkladı Boba Dmitriy, Tomay küüyün Ayozlu Panayıya adına klisesinin zaametçisi.

Blaguştenie yortusunun simvolu sayılȇr biyaz guguş, hep ölä biyaz zambak çiçää, angısınnan inancılar gözellederlär kendi evlerini.  Blaguştenie yortusu  düşärsaydı diil karannık aftada, o insannara, angıları tütȇrlar oruçu,  klisä  brakȇr balık isinnär.

Komrat klisesininä gelän insannar annattılar, ne onnara deyni Blaguştenie yortusu.

«En büük yortu yılda, büük gün. Blaguştenie günündä  pek önemli, lääzımnı hem da faydalı duva etmää Allaha, fukarä insannarı dolaşmaa, hep ölä hasta insannara yardım etmää, uşakları üüretmää, ani büün yortu, yapmasınnar deyni iş, neçinki gençlär bişey bilmerlär».

 

«Büün nicä Paskellä, onun için lääzım savaşmaa iş yapmamaa. Tutmaa yortuyu, gitmemää işä, bişey yapmamaa». 

 

«Blaguştenie  yortusu en islää  yortu yılda. Bu gün nicä Paskellä. Duvaettik hem şükürettik  klisedä Allahı her bir iş için, şindi gideriz satın balık almaa”.

Blaguştenie günündä olmaz hiç bişey yapmaa. Yortu pek büük, önemli hem da hatalı.  Bu gün kuş yuva da yapmȇȇr – kız da pelik örümeer.  Var  çok yaşamak erleri hem da monastırlar, angılarına verildi bu yortunun adı.