Anılmış jurnalistın Vladimir Poznerın lafları: “İnsanı jurnalist olmaa üüretmää yok nasıl, çünkü bu onun içindän gelsin lääzım. Jurnalist lääzım annasın, neçin hem kimädeyni o işini yapȇr” sansın Anna Jekova için sölenmiş. Çünkü onu jurnalistikaya eceli getirdi, o da zanaatından hiçbirkeret atılmadı. Yaşamasında 50 yıldan zeedä Anna Nikolaevna sevgili zanaatına baaşladı. Büün o 82 yaşını tamannȇr.

Anna Nikolaevna Jekovayı Gagauz Erindä hem aşırı devletlerdä bilerlär, nicä professionalı jurnalistika uurunda hem ii, cana yakın insanı, angısı herzaman dooru lafı bulacȇk, paalı nasaat verecek, angısınnan saatlarlan lafetmää varv nasıl, da hep aaz gelecek.

“Olmalı Alla beni bu dünnäyä, ki bän haliz jurnalist olayım deyni, getirdi”, —  söler Anna Nikolaevna.

Bezbelli onuştan o üüredicilii brakıp “Leninskoe slovo” dolay gazetasında işlemää başladı. Burada o kendi jurnalistika yolunu 1965-ciidä çekettirdi.

“En ilkin zordu, ama pek tez çalımımı aldım. Bana herbir tema meraklıydı. Nereyä därdilär oraya da gidärdim, oradan da materialları getirärdim”, — getirdeer akılına A.Jekova.

Ona ozaman uydu, çünkü o düştü ii kollektivä. Büün da o hatırlan akılına getirdeer “Leninskoe slovo” dolay gazetasının baş redaktorunu V.V.Hrökinı, angısı demişti: Bän duyȇrım, ani Anna ii bir jurnalist olacȇk!”.

V.V.Hrökinnän birliktä ozaman işlärmiştilär: Nonna Dikaya, Lüdmila Parfönova, Mariya Pironkova hem taa başkaları. Onnarın yardımınnan, ozaman genç jurnalist A.Jekova, türlü eni hem zor temalardan alınardı, aktual statyaları yazardı.

“Ölä işlärdik, ani bizi yoktu nasıl biri da durgutsun. Bir tefter, bir dä kalem. Başka bişey bizä diildi lääzım”, — söler Anna Nikolaevna.

Bölä Anna Jekova hiç esap almadı, nicä jurnalistika onun yaşamasında büük bir eri kaplamaa başladı. Kimi sara bu zanaat onun aylesini da bir tarafa çekindirärdi.

“Eşim beni annardı. Uşaklarım da birkeret tä kendilerini gücenik duymadılar”, — söler jurnalist.

Anna Nikolaevnanın uşakları büüdülär redakţiyada, sıra geldi gazetalar üstündä uyudular. Burada o onnarı diiştirärdi, doyurardı, da enidän statyaları yazmaa tutunardı. Ki gazeda vakıdında tiparlansın, birda material iisik olmasın.

Bu statyalar gazetanın sayfalarında basılsınnar deyni Anna Jekova nekadar merayı yayn gezdi, kaç gecä uyumadı. Ama yorulmadı. Sevgili zanaatı ona kuvet verdi.

1969-cuu yılda “Leninskoe slovo” gazetasında ilk materiallar gagauz dilindä basılȇr — «Bucaan dan erleri». Onnarı Anna Jekova yazdı. O ozaman taa kendisi da annamaazdı, ani butakım gagauz dilindä jurnalistikaya yol açȇr.

“Ozaman birerdä bişey gagauzça yoktu. Açan bana izin verdilär bu sayfayı yazmaa bän aaladım da. Dedim, ani yapamııcam. Ama lääzım. Topladım o insannarı, angıları gagauz dilinnän meraklanardılar: D.Savastin, P.Vah, D.Kara-Çoban, N.Baboglo, İ.Topal. Da çekettik”, — annadȇȇr Anna Nikolaevna.

Bu gagauz dilindä sayfasında kendi yaratmalarını tiparlardılar hepsi yazıcılar hem peetçilär hem kultura haberleri yazılardılar. Ozamandan beeri Anna Jekova ana dilindä jurnalistika işini brakmadı. O çok yıl işledi radioda hem televideniyada, neredä «Ana tarafım», «Egel-egel» h.b. programaları hazırladı.

Çok statya hem radio, TV programalarını jurnalist cenk temasına adadı. Artık çok yıl sıravardır o İkincii Dünnä Cengin pay alannarı için materialları toplȇr.

“Çok yaş döktüm bu temayı araştırarkana. Büün da arhivlerimi aktararkana —  aalȇrım. Bu insannar geçirdilär bu büük belayı, enseyişi getirdilär da kurtardılar bütün dünnäyı”, — açıklȇr Anna Nikolaevna.

Jurnalist yazdı üzlän kiyat, buluştu bu cengin pay alannarınnan hem çirkin düüşlerdä can verän askercilerin soy senselälerinnän. Onnarın annatmalarını, poçta kiyatlarını, patretlerinı,  hem asker dokumentlerini Anna Nikolaevna kooruyȇr nicä en büük paalılıı. O koydu neetinä kiyat tipardan çıkarmaa. Bunda ona yardımcı olȇr genä jurnalist EkaterinaTerzi hem Mariya Maruneviç aadına bilim hem araştırmak merkezin uzmannarı.

82 yaşını tamannayarak, geeridä kalan yıllara bakarak Anna Nikolaevna söler, ani o kendisini kısmetli sayȇr. Düştü ecelinä cok türlü zorluklar, ama onnar onu kırmadıları, çünkü herzaman onun yanında verdı hem bünn da var onnar, kimä o lääzım hem da pek lääzım.

“Yaşamak hertürlü olȇr, islää da olȇr, hayırsız da olȇr, gücendirer da, sevindirer da. Ama bu pek büük kısmet. Büük kısmet, ani bän bu dünnäda bölä zanaat kendimä buldum. Bu benim znaatım pek önemliydi bana. Okadar önemliydi, ani bän unudardım herbir işi”, — paylaşer Anna Nikolaevna.

Anna Nikolaevna bu dünneyä 6 uşak getirdi. Onun var 9 unukası hem da 5 unukaların uşakları.  Kendisi dä o kalabalıkta büüdü. Bu da kısmetin büük bir kısımı.