Valkaneş kasabasının primariyanın hem erideki sovedın aralarında iş geergi gider. İki taraf ta biri-birilerini kabaatlı bulêrlar kararları kabletmäk sırasında. Bunu için laf gitti GRT kanalında programanın “Открыто и честно» (Açık hem aslı). Onda pay aldılar Valkaneş kasabasının primarı, nasaatçılar hem kasabanın cümnä aktivisti. Taa çok açıklandı finans soruşlarınnan baalı kararlar. Nicä kabledildi 2022-ci yıla bücet hem ne sebeplerin beterinä o büün işlämeer, Anna Altıevanın materialında.

Temsil etmää yaşayannarın dertlerini hem aardılmaa işindä vatandaşların zorlarına, bölä temel lääzım olsun hepsi kuvettä duran uzmannarda. Hepsi politikacılar halkı inandıraceklar ozaman, açan kendi işlerini açık hem sözlü götüreceklär insannarlan.

2008-ci yılda Moldovada kabledildi kanon “Kararların açık kabletmesi”. Onda yazılı, ani: kullanabilän kuvetlär — açık, teklif ederlär katılmaa insannara da kararlamakta. Nesoy uurda  geliştirilerlär kurallar kanonnardan, biraz şüpeyä düşürdü hepsimizi. Onnar kendi sırasında yaradȇrlar dartışmakları. Valkaneş kasabanın primariyasının uzmannarı nışannadılar, ani onnar bir sözdä hem açık yaşayannarlan işleerlär.

“Bizim yaşayannar var nasıl görsünnär bizim oturuşlarımızı, bän çalışêrım herbir toplantıya kameraylan gelmää. Hepsi gösteriler cannı yayında. Okadar ki komisiya oturuşlarında bir karar kablediler, sora nasaatın plannarında o hemen diişiler, da başka heptän çıkışlar kabledilerlär”, — söledi Valkaneş kasabanın «Наша партия» frakţiyasından nasaatçısı Anna Holban.

Nasaatçıların zeedesi — soţialist partiyasından frakţiyasını hem primarın aralarında annaşamadıkları beterinä çoyu kararların kabletmesi bir tarafa brakılêr. “Kasabanın nasaatı işini açık götürer” – söledi nasaatçı Georgiy Kopuşulu.

“Bizdä hepsi açık bakılȇr nasaatta. Herbir soruş derindän aaraştırılêr, gideriz sokaklar soruşlarında yolları da bakêrız, kontrol ederiz, sora buluşêrız insannarlan, onnar yazêrlar bizä danışmaklarını. Burada komisiyalar toplanıp herbir derdi ayırı bakêrlar, sora da nasaatın oturuşuna hazırlêêrlar, orada da biz barabar kabledriz, taa çoyu seslerini vererlär, açıklayıp bakışlarını”, — açıkladı nasaatçı.

2022 yılın bücet proektı hem onun kabletmesi temel soruş oldu. Paraların erleştirmesi uurunda geçirildi yaşayannarlan seslemeklär. Şindiya kadar işleer geçici para vermäk formulası.

Nicä nışannadı primar Viktor Petrioglo, hepsi bunnar belli edildi, çünkü, baş finans dokumenti vakıdında kararını almadı. O sade bakıldı ilk hem ikinci okumaklarda, ama imzalanmadı primariyanın sekretarinnän. Çoyu diişilmeklär proektta kestilär harçlık bölümneri, neredä bakılı primariyanın uurunda ödek paraları.

Nicä nışannadı primar, finnas yardımı, ani bakıldı yaşayannara deyni, bu yıl kurdu 1 mln 600 bin leydan zeedä, şindiya kadar bölä sayı bu uura yoktu verildi. 2022 yıladan bu neetlerä verilärdi 120 bin leyadan. Nasattçı Georgiy Kopuşulu sayȇr ani bu pek aaz, da nışannadı, ani yaşayannar beklerlär kuvetlerdän yardımı, annarın bu yardıma hakı var. Yılın başından beri yaşayannarın danışmaklarna imza koyuludu. Onnara yardım etmää deyni bücettän alınacek 80 bin ley.

“Var “apparat” statyanın harçları, orada gaz ödemesi, angısı bu yıl kurdu artık 15 ley. Biz açan uzmannarlan kurduk onu, ozaman gaz 4 leydi. Bundan çıkış ozaman 800 bin koyuldu, şindiki paalara görä o da zeedelendi 2 milion 400 bin leya kadar. Biz yok nasıl onu keselim. Bölä proektın imzalaması iilää getirmeyecek”, — nışannadı primar.

Viktor Petrioglo nışannadı, ani harç bölümneri yok nasıl finans yardımlarını vermäk için azaltsınnar da primariya parasız kalsın. O nışannadı, ani insannara yardım için var maasus fondlar.

“Moldovada,Gagauziyada hererdä var bu uur için maasus fond, neredä bakılı paralar yaşayannara deyni. Ama bizdä burada genä buldular sızıntıları, da attılar erideki bücetın uuruna”, — söledi primar.

Kararların açık hem dooru kabletmesi için kuvetlerin işini gözleder cümnä aktivisti Vadim Şinnik.

“Kaç sıra da danıştık erideki nasaata, hiç bir sıra da teklif etmedilär bizi, yoktur sırasınca sözleri da götürdüydülär. Bizim soruşumuz artık birkaç sefer kaldı bir tarta çözükmedik”, — söledi aktivist.

Annaşabileceklär mı kasabanın primariyası hem nasaatı Valkaneşta, diil belli. Yaşayannar sade kalêr gözletsinnär bitmeyän dartışmakları iki kuvet temsilcilerin aralarında.

GRT kanalında “Открыто и честно» (Açık hem aslı) programaları yapılȇrlar Slovakiya elçiliin Moldovada yardımınnan.