GRT Cümnä Kompaniyasının kolektivini tanıştırdılar Gözledici Sovetin 3 eni seçilmiş azalarınnan. Onar: cümnä aktivisti Mihail Vlah, geçmiştä Tarakliyanın teleradio kompaniyasının eski başı Vasiliy Kassa hem muniţıpal teatrusunun başı Denis Pıntä. Onnarı Gagauziya Halk Topluşunda baba marta ayın 18-dä ayırdılar deputatlar.

Halk Topluşun hukuk soruşlarda, informaţıya politikası komisiyasının başı Sergey Zahariya nışannadı, an Gözledici soveti şansora toplu, var nicä başlasın işlemää, ki ilerletmää kompaniyayı hem kaldırmaa onun imajını taa üüsek ura.

«İsteerim dilemää, ki Gözledici nasaatı faydalı çalışsın. Var çok soruş,  angılarını lääzım çözmää. Onnara çıkış ulunacȇk  sade gözledici nasaatın yada Halk Topluşun yardımınnan. Biz annȇȇrız,ani tezdä lääzım olacȇk analog yayınnamasından “ţıfraya” geçmää. Lääzım düşünmää nicä o işi yapmaa. Taa bir soruş — genişletmää yayını, ki bütün Gagauziyada siiretsinnär GRT kanalını», — nışannadı deputat.

Gözledicisovetin eni ayırılmış azalar nışannadılar, ani lääzım programaları kaliteli çıkarmaa.

«Saygılı kollegalar, herbiriniz istoriyamızda lääzım iz braksın. Herbiriniz lääzım meraklansın bu işlän», — söledi Mihayıl Vlah.

«İsteerim, ki kollektivda olsun havez işlemää diil sade kazanç paralar için, ama yapmaa ölä, ani kompaniyanın reytingları kalksın», — söledi Vasiliy Kassa.

«Umutlanȇrım faydalı çalışmaya hem sanȇrım,ani bilä biz kompaniyayı taa ii yapacez», — dedi Denis Pıntä, angısı artık üçüncülää ayırıldı Gözledici Sovetinä.

Gagauziya Halk Topluşun deputatı Sergey Zahariya nışannadı, ani «Teleradiokompaniya için» kanonun 38 -ci statyası diişildi. O diişilmeklerä görä «GRT» kompaniyasının öndercisindä lääzım olsun üüsek üüretim kurumun diplomu hem 3 yıl staj öndercilik uurunda. Öncä bu görevä yakışardı sade ȇkonomist zanaatında yaşayannar.

«Biz sayȇrız,ani Gagauziya Halk topluşu iisildärdi isteyennerin sayısını, angıları vardı nicä ozaman pay alsınnar yarışmakta. Büük sorumnar vardı pay alannara. Kolektivın azaları da yoktu nicä pay alsınnar yarışmakta. Onuştan da çok vakıt herzamankı önderci kompaniyada yoktu», — açıkladı Sergey Zahariya.

GRT CK öndercisinin işini götürän Galina Maresyeva nışannadı, ani dört yılın içindä kompaniyada dört önderci diişildi. Bu fakt kötü belli oldu radio hem televizion işindä.

«Dayman diişilän öndercilär diil ii çıkışa getirer kompaniyayı hem onun işini. Taman önderci işin uçunu bulȇr, türlü sebeplerä görä onu iştän uuradȇrlar. Kolektiv kendi başına kalȇr problemalarlan», — nışannadı Galina Maresyeva.

Gözledici soveti şansora toplu var nicä başlasın işlemää, ki ilerletmää  kompaniyayı.