Pandemiya zamanında çoyu medik kurumnarı covid-19 hasatalıınnan ulaşan insannarı ilaçlardılar. Şindi sä bu hasataların sayısı iisileer. Bu üzerä medik kurumnarı da başlȇȇrlar hepsi insannarı ilerki sistemaya görä ilaçlamaa. Onnarın sırasında Komrat dolay bolniţasının hronik hastalıkları bölümü.

Komrat Dolay bolniţasında yakın edi yıl şansora hronika hastalıkları bölümü işleer, neredä läzımnı reabilitaţiyayı geçerlär yaşayannar. O çeketti işlemää Saalık Merkezin reformasından sora. Bölümün başı Elena Rusu haberledi, ani pandemiya vakıdında diil herzaman bölüm işlärdi.

ELENA RUSU, Komrat dolay bolniţasının hronika hastalıkları bölümün başı: «Bir-iki ay geçincä biz genä 5-6 yatak boşaldardık insultu geçirmiş hastalar için. Hızlı medik yardımı insulttan sora pek lääzımnı. Şindi biz işleeriz olä, nicä lääzım –bütündän. Şükür Allaha».

Komrat Dolay bolniţasında Reabilitaţiya yada hronik bölümü işleer,ki herbir insan vakıtçasına medik yardımını kabletsin, çünkü hronik hastalıklarından insannarın saalıı yufkalȇr. Hronik bölümün başı Elena Rusu danıştı bizä ,ani bu yardım pek önemli.

ELENA RUSU, Komrat dolay bolniţasının hronik hastalşkları bölümün başı: «Moldovanın herbir dolayında bölä bölümnär açıldı. Onnarın içindä üçär bölüm var – reabilitaţiya, geriatriyalı hem paliotiv yatakları».

Bu bölümdä medik yardımını kabledän insannar paylaştılar, ani onnarı burada islää bakȇrlar.

Bu bolümdä massaj hem fizioterapevt kabinetlär işleer. Bu izmetlär yardım ederär insannara taa hızlı saalıını kaavilettirmää.