Komrat dolayın Beşalma küüyündä «Gagauz halk zanaatları»  cümnä kurumu açıldı. Onun baş davası – diriltmää hem eniletmää gagauz ustalıını. Soţial kurumunda küüyün yaşayannarı halk zanaatlarına üürenäbileceklär, sora da buraya işä giräbileceklär. «Gagauz halk zanaatları» ilerledikçä turustik merkezi olacȇk.

«Gagauz halk zanaatları»  asoţiaţiyası erleşti Beşalma küüyün eski yaslanın erindä, angısı 2 yıldan zeedä işlämeer. Proektin avtoru küüyün yaşayanı Pötr Kapaklı. Zanaat kurumun açılışını erideki nasaat primariyaylan kayıllık ettilär. Gagauz halk ustalıını eniletmäk hem yaşatmak için yapı soţial kurumuna 30 yılına verildi.

Zanaat odasında lääzımnı instrumentlär hem tehnika tertipleri odunnan, gipslan işlemäk için var. «Gagauz halk zanaatları» çalışmak odası 2021-ci yılda güzün açıldı.

Millet zanaatlarına üüretmesindän kaarä, asoţiaţiyanın öndercisi üürenicilärlän neetlener çiftçilik büümnerini dä büütmää.

Halk zanaatlarını ilerletmäk için kurum grant proektlerinä katılacȇk , meţenatları aarayacȇk, avtonomiyanın kuvetlerinä danışacȇk.

Duuma erindä unudulan halk zanaatlarını cannandırmaa Pötr Kapaklı çok zaman fikiridä yaşadȇr. İlk hem biricik Gagauziyada «Zanaat evi» zanaat okulunu Komrat kasabasında Pötr kapaklı 3 yıl öndercilik etti. Bu zamanın içindä zanaat okulunda çölmekçilik, gipstan  hem odundan tertipleri yapmak zanaatları çalıştırıldı.

«Gagauz halk zanaatları»  asoţiaţiyasından kaarä, Pötr Kapaklı küüyün gimnaziyasında «Hepsini kendi ellerinnän»  zanaat çevresindä üşakları ȇkomateriallan üüreder işlemää.

«Gagauz halk zanaatları» soţial zanaat odaları-gagauz halk ustacılıın cannandırmak eri.