«GRT» CK-sı «Kararların açık kabledilmesi» proektini gerçekleştirer. Onun neeti – hazırlamaa hem geçirmää birkaç programa «Otkrıto i çestno» (Açık hem aslı) adınnan. GRT kanalın musaafirleri dartışȇrlar, nekadar açık hem dooru erli kuvetlär kablederlär kararları hem neredän onnarlan var nicä tanışsınnar yaşayannarţ Küçük ayın 12-dä ilk progarama çıktı. Sturdiyaya teklif edildi primariyaların, muniţipal nasaatların hem Komradın vatandaşlar cümnesinin  temsilcileri. 

«Kararların açık kabledilmesi» proekti Gagauziyanın edi primariyanın işini gösterecek. Pay alannar kendi bakışlarını açıklayacȇklar, nekadar temiz işini primariyalar götürerlär.

Açık kararların kabledilmesi – erli kuvetlerin baş davası.  2008-ci yılda MD-dä kanon kabledildi, angısı devlet hem erli kurumnarın işin götürmesini kantarlȇȇr. Kanona görä, kuvetlär yaşayannarını lääzım haberlesinnär var olan fikirlärlän, ne baalı cümnäylän. Haberlär primariyaların saytında hınşır lääzım enilensinnär. «Kararların kabledilmesinä cümnä aktiv lääzım katılsın», — programanın çerçevesindä söledi cümnä çalışanı Antonina Volkova.

ANTONİNA VOLKOVA cümnä çalışanı: «Primar, primariya çalışannarı seslemeklerä isteerlär katılmaa. Ama cümnedän az kim geler. Allele insana lääzım annatmaa, nekadar bu önemli hem insan lääzım haberli olsun vakıdında».

Komradın primarı Sergey Anastasov açıkladı, ani muniţipal oturuşları herkerä cannı yayında götürülerlär. Hepsi açıklanan soruşlar Komradın ofiţial saytında erleştiriler.

SERGEY ANASTASOV Komradın primarı: «Primariyaylan götürülän işlär için açık haberlemeyi insana etiştirmää annaşmayı taa 2015-ci yılda imzaladık. Video gözletmesini erleştirdik da herkerä cannı yayını götüreriz. Hepsi yaşayannar haberlenerlär. Belli,ki taa çok iş lääaım yapılsın».

Muniţipal nasaatçısı Vladimir Kara kimi nasaatları primariyanın işinä verdi.

«Vayberda var grupa, angısında Komratta var olan problemalar yaşayannarlan haberlenerlär hem açıklanȇrlar», — söledi o.

«Otkrıto i çestno» programası Moldovada Slovakiya elçiliinnän gerçekleştiriler «Mass-media hem cümnä kurumnarın açık çalışmasında yardım» proektınä görä. «Otkrıto i çestno» 2-ci programası GRT kompaniyanın yayınında mardın 5-dä çıkacek.