GHT başı Dmitriy Konstantinov buluştu Türkiye devletin konsulunnan Komratta Hasan Akdoannan. Buluşmakta pay aldılar Halk topluşun yardımcıları Aleksandr Tarnavskiy hem Nikolay Ormanjı da. 

Turkiye devletin konsulu açıkladı kendi can acızganıını iki deputatın Födor Yanioglunun hem  Dmitriy Topalın geçinmesi için.

Diplomat kutladı GHT-u önderciliin seçilmesinnän, ani deputatlar buldular çıkışı.

Hasan Akdogan annattı konsulluun işi için hem açıkladı umudu, ani deputatlar hem konsulluk  barabar annaşmakları kuracȇlar.

Bundan kaarä Hasan Akdogan umutlanȇr, ani  GHT hem Bakannık komiteti barabar işleyeceklär hem çözeceklär avtomnomiyada ekonomika krizisini pandemiyadan sora.

Konsul açıkladı, ani 1994- cü yılda  gagauz hem moldovan halkları  kurdular  gagauz avtonomiyasını.  O urguladı ani bunu läzım aklında tutmaa da unutmamaa, hem çizgiledi, ani barabar devlet kuvetlerinnän herbir soruşu lääzım çözmää.

Dmitriy Konstantinov şükür etti  konsulu bu dostluk buluşması için hem nışannadı, ani türk halkı herzaman yardım eder gagauzlara avtonomiyanın kurulmasından beri.

GHT spikeri söledi, ani halk topluşun öndercilerin seçilmesi zoor geçti, ama hep okadar gelän vakıtta hepsi erli – erinä gelecek hem hepsi annayacȇklar, ani Gagauziya bizim evimiz, hepsi lääzım birleşik yaşasınnar hem çözsünnär problemaları, angılarınnan insannar karşı gelerlär. Bu neetlän  gelän vakıtta GHT deputatları enidän başlayacȇklar işlemää GHT hem MD Parlament iş grupasında. O çok vakıt çalışmaardı, sebep  — seçimnär GHT – na.