Komrat muniţipiya primariyanın uzmannarı tanışmak buluşmanın süresindä Besarabka kasabasından kolegalarınnan kendi bilgilerinnän İnformaţiya merkezin işi için paylaştılar.

Musaafirlerä Besarabkadan Komrat primariyanın uzmannarı annattılar nesoy çalışȇr İnformaţiya merkezi, angı koşulları teklif eder yaşayannara. Bundan kaarä gösterdilär, neredä bulunȇr merkez hem nesoy çalışȇr uzmannar.

Bu merkez kasabada birkaç yıl geeri açıldı, açıkladı Sergey Anastasov. Bu vakıdın süresindä oldu kolaylık kurmaa işi, angısının yardımınnan insan taa kolay hem hızlı türlü spravkaları kableder.

Besarabka kasabasının primarı Valentin Çimpoeş paylaşȇr, ani bölä merkezi primariyada açmaa deyni lääzım en ilk tanışmaa merkezin işinnän, onun ii hem iisik taraflarınnan, angılarınnan kimi sıra uzmannar karşı gelerlär.

VALENTİN ÇİMPOEŞ, Besarabka kasabasının primarı: “Biz umutlanȇrız, ani Komrat primariyanın uzmannarın bilgileri yardım olacȇk bizim da uzmannara bu uurda çalışmaa. Büün onnar burada bulunȇrlar, soruşları sorȇrlar. Bundan sora düşünerim ani bizdä dä bu takım merkez işleyecek”.

İki kasabaların primarların buluşmasını Komrattakı «Pro-Europa» cümnä kurumu hazırladı.

SNEJANA KALEDJİ-MATKOVSKAYA, «Pro-Europa» cümnä kurumun temsilcisi Komratta: “Buluşmanın neeti tanıştırmaa hepsi cuvaplarlan, nesoy çalışȇr bu takım merkez. Nesoy koşulları var kolaylık merkezdä kabletmää. Bizim kurumuz zaanatlanȇr gelän uzmannarın hazırlanılmasınnan. Türlü ekspetlar onnarı üürederlär. Tanıştırȇrlar nesoy dokumentlärlän işlemää, koşulları taa üüsek uura kaldırmaa”.

Buluşmak yapıldı «Dooru öndercilik etmäk IT tehnologiyaları kullanarak, öndercilik işini cümneya açık olarak götürmäk hem soţial integraţiyasını ilirletmäk Moldovanın üülen tarafında” proektına görä. Onu «Pro-Europa» cümnä kurumu PİN kurumunnan barabar  giriştirer SlovakAid kurumun finanslamak yardımınnan.