Gagauziyanın yaşayannarı diil kayıl paaların büümesinnän gaza hem imek mallarına. Kendi bakışını soţial – ekonomika durumu için Moldovada onnar açıkladılar mitingta. O geçti Komrat kasabasının merkez meydanında.   

Komratta bu dinnenmäk günnerindä geçti şindän sora üçüncü miting paaların kalkması için. Bu sefer akţiyada pay aldı taa az insan, ama onnarda vardı olaylık açıklamaa kendi bakışını  durum için devlettä.

Gazın hem imek malların paalılanmasından sora büüyecek komunal izmetlerin paası da, haberledi Komradın muniţipal nasaatçısı Sergey Külaflı.

 SERGEY KÜLAFLI, Komradın muniţipal nasaatçısı: “Lääzım sizä söleyim, ani bu günnerdä paalılanacek  şafk. Bundan sora  su da taa paalı olacek. Biz, muniţipal nasaatçıları, verecez seslerimizi, ki suyun hem kanalizaţiya paası büüsün. Nasaat ederim kendi istemeklerimizi bir tarafa alalım. Gücendirer, ani  insannarın taa çoyu bu problemayı   sade  kendi arasında açıklȇȇrlar.  Bän teklif ederim sizi toplanmaa hem açık paalar için sölemää”.

Gagauziyanın deputatları Nikolay Dudoglo hem Viktor Petrov nışannadılar, anı bu durumu lääzım çözmää.

VİKTOR PETROV, GHT deputatı: “Bän hazırladım hem yolladım danışmaları Rusiya devletin Prezidentinä Vladimir Putina, Dmitriy Kozaka, Aleksey Millera. Bekleeriz cuvabı. Bän inanȇrım, ani Rusiya bizä yardım edecek, verecek gazı gumanitar yardımı gibi”.

Gagauziya Gençlik hem sport bakannıın başı Sergey Stoyanoglo  sayȇr, ani merkez kuvetleri var nicä  doorutsunnar  durumu baalı paalarlan.

SERGEY STOYANOGLO, Gagauziya Gençlik hem sport bakannıın başı: “Kuvetlär lääzım hepsini yapsınnar, ki paalarımız  taa ii olsunnar. Onnar lääzım halklararası ekspertlerä danışsınnar. Bu baş çıkış”. 

Mitingin pay alannarı rezolüţiyada çizgiledilär, ani  kuvetlär lääzım  90 proţentlik kompensaţiyaları versinnär  o insannara, angıların  gelirleri orta sayıdan taa az, kontrol etsinnär paaları, kursunnar ekonomika annaşmaklarını Rusiya Federaţiyasınnan ki gaza paaları iisiltmää hem geçirsinnär Halk topluşun maasuz oturuşunu gazın paaları için.