Svetoforları koymak işleri başladı. Çiçek (aprel) ayın 22-dä orada zebrada 13 yaşındakı çocuu urdu araba. Olay çekildi gözletmäk kamerasına. Hep o gün üürenicilerin anaları — bobaları başladılar toplamaa imzaları, deyi liţeyin yanında koyulsunnar svetoforlar.

İki svetoforun koyması için işlär artık giderlär. Onnarı ödedi kanonnara görä Moldovanın devlet yolların administraţiyası, çünkü bu trassa onnara aardılı. Bu şavklar yardım edeceklär yayan gezennerin korkusuz geçmesinä hem transportların kurallı gezmesinä.

Saveliy Tomaylı, angısının uşaa üürener bu üüretim kurumunda, topladı imzaları svetoforun koyulması için kırmızı düümäylän.

SAVELİY TOMAYLI, Komrat yaşayanı: Dün artık direk koydular o uurlarda, bän esaba aldım, ani Kauflandın yanında var artık svetofor, da orada maşinalar dikatlı gezerlär. Görüp biyaz büük çizgileri hem nışanı yavaşadêrlar maşinalarını”.

Komrat yaşayannarın laflarına görä, svetoforlar lääzım koyulsunnar hepsi cümnä kurumnarının yanında, bundan kaarä baş kasabanın çerçevelerindä yapılsınnar yol üstündä nışannar, çünkü şavklar sündüynän da lääzım kullanılsınnar kurallar.

Svetoforlar lääzım olsunnar, saygı hepsinä olsun. Bän yaşêrım Rusiyada, orada her taraftan saygı var, poliţiyadan da. Hem Yayan gezennär da, hem da şoferlär da kullanêrlar kuralları.

 Svetoforlar lääzım olsunnar, çünkü var prost görennär, angıları yol nışannarını hem çizgilerini prost görerlär, ama şavkı yıraktan esaba alêrlar, çünkü o şılêr.

 Var sorumsuz şoferlär, angıları satın alêrlar dokumentlerini, bilmeerlär hiç kuralları da gezerlär nesoy olursa, esaplamayıp bişey.

Çiçek ayında olmuş yol razgelmesindän sora GHT birkaç deputatı kurdular kanon iniţiativasını, ki geliştirmää diişilmekleri bölgenin programasına “Gagauziyanın şavklı yaşamak punktları”, ki olsun  finans mehanizması, kurmaa deyni koruntulu yol gezmelerini. Komrat kasabasının primariyası kurdu genel planı bu svetoforların koyması için.

Üüretmäk kurumun öndercileri hem analar-bobalar danıştılar erideki hem devlet bölümnerinä koysunnar bu korkunç erdä svetoforları millet trasasında. Yakın zamannarda uşaklar kolaylıklan geçeceklär yolu, çünkü burada her gün çoyu üürenicelerä sıra geler geçmää çok sıra.

POLİNA PINTÄ, N.Tretyakov adına liţeyin öndercisi: “Alarak esaba, ani burada belli edildi çok olaylar baalı yol razgelmelerinnän, danıştık. Zerä bana da, başka üürenicilerä da sıra geldi çok sıra geçirmää okulcuları bu yoldan. Uşaklar uzun-uzun bekleerlär yol boyunda durgunsunnar maşinalar, ama biri da görmeer bu yayan gezennär için nışanı. Şindi var umudum, ani esaplayacȇklar.”

Svetoforların koyması için hepsi işleri yapêr Moldovanın yolların administraţiyası. Nicä nışannadılar muniţipal kuvetleri, hepsi harçlar kurêrlar yakın 300 bin leyä.