Комrаdın sokaklarında satışları yoketmäk için genä reydlar yapılȇr.   Primariyanın çalışannarı, poliţiya hem merkez panayırın öndercilii Pobeda sokaanda satan insanı ilkin bildirdilär, ani satmaa var nicä sade panayırda.

Коmradın merkezindä, Pobeda sokaanda, satıcılar alış-verişçiliin kurallarına karşı giderlär, koyup malları yasak olan erä. İnsannarın çoyu küülerdän gelmä. Baş kasabasına onnar umutlan, ani bişey satacȇklar, gelerlär, çünkü yaşamaya para etmeer, paylaştılar onnar televizion grupamızlan.

«Bän süt masulluunu satȇrım, birerdä işlämeerim. Bän 43 yaşındayım, islää kazanç parasını isteerim. Ama sıra geler sokakta satȇm aylemi doyurayım deyni».

«Yazık, ani pensionerlar fukaarä. Biz büük paralar burada yapmȇȇrız. Suuklȇȇrız, saalıımızı kaybederiz bir kapeykayı kazanmak için».

«Bizim dä aylelerimiz var, kocam hasta. Gaz için lääzım ödeyim. Üşüyeriz, satmaa da bişey satamȇȇrız».

«Bizim insan aaç durȇr. Kışınövun bütün merkezindä insan satȇr. Londonda hep ölä. Sade Komratta yok nicä. İnsannara koşulları ypsınnar».

«İki şişä süt çıktım satmaa, birisi 20 ley tutȇr. Evä yol 60 ley tutȇr».

Pobeda sokaanda var bir vakıda satan insan, var öleleri dä, kim hepbir satȇr. Bitkileri söleerlär, ani panayırda insan az gezer.

«Hepsi sokakta. Panayır içindä yok ne yapmaa. Kimsey geçmeer. Hepsi satıcılar sokaktan gidärdi, biz da gideceydik».

Butakım reydlar yılda birkaç kerä geçirilerlär. Onnarı geçirerlär, ki zap etmää sokakta satmayı. Bunun için maasuz komisiya kurulȇr.

NATALYA FURTUNA, küçük biznestä uzman: «Sokakta süt mallarını satȇrlar,  toz piinirin üstünä konȇr. Yol üstündän yok nicä geçmää, sıralar dizilerlär».

Büün panayırda 1 kvadart metrası diil hergünkü satıcılara deyni, günnük parası 30 ley tutȇr. Onnar sa kim hepbir satȇr patent lääzım ödesinnär, o 120 ley tutȇr. Panayırın administratoru Oleg Deli söledi, ani panayırda satıcılar için er var. Pensionerlardan da er için para alınmȇȇr.

OLEG DELİ, merkez panayırın administratoru: «Pensionerlara parasız er veriler. Babucuk petruşkaylan mı, kokuluklan mı geler, hepsinä er var».

Komradın sokaklarında satmayı durgutmak için reydlar yılda birkaç kerä yapılȇr, ama uzmannar bunu durgudamȇȇrlar. Ceza onnara, kimi bildirdilär sokakta satmanın yasak etmesi için, ama onnar genä tutuldular, 1,5 bin leydän 3 leyädän tutȇr. Вu yıl iki kişi 1.5 bin leyä cezalandı. Onnarın birisi davaya danıştı.