«PAS» partiyası teklif etti kanon proektini, angısı kolaylaştıracȇk kabletmää hem vermää lääzımnı dokumentleri biznes adamnarına hem yaşayannara. Er kanonu deputatlar kabledärsaydılar, ozaman dokumentlär hazırlanacȇklar taa hızlı.

Dokumentlerin hazırlanılması onlayn formatına geçirmektän sora iilinneyecek. Er yaşayan bir keret verdiseydi kendi dokumentlerini nesoy sa devlet kurumuna, bu informaţiya genel bazada kalacȇk. Bu bazanın informaţiyasınnan olcȇk kolaylık başka devlet kurumnarı da kullansın hazırlarkana o kişiyä başka dokumenti. Kanon proektin iniţiatorları nışannȇrlar, ani en ilin olacȇk ekonomika agentlerinä eni biznesı açarkana. Laf gider sertifikat için, angısı gösterer kişidä borçların olmamasını, dokumntleri onun adına olan ev/toprak için, ani o kanona karşı yaptıklarından cezalanmadı, onun kurumu için hukuk uurunda bilgileri için. Bunu ekonomika hem bücet parlament komisiyasının başı Dumitru Alayba annattı.

Bizim vakıtta insan şindän çoktan seçer onlayn, biznesini registraţiya onlayn yapȇr, dokuntleri hazırlȇr. Var devletlär, neredä türlü işlär onlayn kolayca yapılȇrlar. Biz sä hep durȇrız sıralarda. Bu diil islää bir iş. Bu üzerä biz teklif ettik kanon proektini ki ekonomika agentleri kimi dokumentleri internedın yardımınnan hazırlasın hem yollasın”, — açıkladı Alayba.

O nışannadı, ani bu kanon diil sade yardım edecek kaldırmaa taa kaliteli hem efektiv uura baalantıları devletin hem ekonomika agentlerin aralarında, ama yardım edecek korupţiya olaylarını da yoketmää.

Herbiri kim bizneslan zaanatlanȇr, biler nekadar zoor vıpiskayı almaa. Bu iş insanın nervalarını çok bozȇr. Ona görä hazırlȇrsın bir dokumendi bir erdä sora getirersin onu öbür erä ki başka kiyadı yapmaa. Da bu proţes hiç bitmer”, — dedi deputat.

Yaşayannarın düşünmekleri bu kanon proekti için diil birtürlü. Yaşlı insannar sa annadȇrlar ani kompyüterı hiç bilmerlär kullanmaa.

«Gençlerä iilin, ama yaşlı insannara hem hastalara bu zoor olacȇk. Neçin ki dokumendi çikarmaa deyni lääzım türlü kurumnara kaçınmaa. Bunu getir, onu getir. Kim gezecek bizim için. Kimsey.».

«Bän düşünerim, ani taa ilin olacȇk. Diil lääzım olacȇk okadar kaçınmaa».

«Bu islää o taraftan, ani sıralarda durmayacan, ama buna deyni ilkin lääzım kompyuter ya da paalı telefon satın alasın».

Eni kanon proektinä görä teklif ediler kimi dava dokumentlerini dä onlayn formatında hazırlamaa.