Testimiţianu adına Devlet mediţina universitetin  21 studenti pay alacȇklar eni proekttä. Onnar onlaynformatta    covidlan hasta insannara konsultaţiya vereceklär. Onnar gözledeceklär evdä ilaçlanan hastaların halını.

Eni proekt verecek kolaylık taa faydalı harcamaa mediţina uzmannarın resurslarını, kolaylaştırmaa doktorların işini.  Evdä ilaçlanan insannar her keret olacȇklar medik uzmannarın göz altında.  Bu sefer kendi üstünä bu işi alacȇklar devlet mediţına unuversitetin studentları.

ALLA NEMERENKO, MD Saalıı korumak ministrusu: “Cümlelerin biri, angısını bän açıkladım  taa geçän yıl, baalıı onunnan, ki studentların yardımınnan kovidlan hasta insannarı   distanţıon formatında gözletmää. En önemli, erlem  insanda test gösterärsadı kovid hastalıını, da yoksa  simptom,  bu insannar evdä dursunnar.

Proekta katılacȇklar beşinci kursun studentları. Onnar kontrol edeceklär koronavirus hastalarını. Telefon açmaları hem monitoring yapılacȇk standartlara  görä, angılarını kararladı salık ministerlii. Her gün  yapılacȇk 10 bin telefon açması.  N. Testimiţıanu adına Devlet mediţina universitetin rektoru Ȇmil Çeban  nışannadı, ani proektä pay alacȇk 21 student cümnä saalıı  korumak fakultetindän. Onnar üürenerlär ȇpidimiologiyayı. Studentlar  çalışaceklar iki smena.

ȆMİL ÇEBAN, N. Testimiţıanu adına Devlet mediţina hem farmakologiya universitetin rektoru: «Bu proekta görä geçirilecek  hastaların kontrolü. Biz  hızlı cuvap verdik saalıı korumak ministerliinä hem bizim studentlär  ilk günnerdän  pay aldılar pandemiyaylan güreşmektä birerdä bizim kollegalarlan. Bu ii kolaylık bizim  studentlarımıza deyni».

Bölä uurda praktikalar, teklif etmää deyni studentları yardıma kullanılȇrlar başka devletlerdä dä.