Valkaneş kasabasının muzika okulun  üürenicileri  hem  kolektivi üüretim kurumun 60-ci yıldönümünü kutladılar büük konţertlan. Musaafirlär baaşladılar okula eni instrumentleri.

Valkaneş kasabasının muzika okulu 1961-ci yılda açıldı. Bugün okulda 92 uşak  üürener,12 üüredici dä çalışȇr. Öndercilik eder Mariya Çerneva, angısının  «Maestru în artă» şannı adı var.

MARİYA  ÇERNEVA, Valkaneş kasabasının muzika okulun başı: «Okul başladı kendi işini incä zanaat evindä. Ozaman onun adıydı Pionerlar evi. Çok yıl eri yoktu. Klas etişmäzdi. Ayırı bir bina düzdülär, ama er tepremesindän sora o daaldı. Poliţıya binasında çalıştık. Te 2000- nci yıllardan beri burada işleeriz. 20 yıl bu okulda çalışȇrız».

Okulda var fortopiano, bayan, akordeon, kemençi, fleyta, nay hem truba instrumentlerin klasları. Üürenicilerin arasında var uşaklar, angıları becerikli  kemençedä oynȇȇrlar, ama fleytayı  ayırdılar. Çoyu  fortepyanoda  üürenmää oynamaa ayırdılar.

«Kemençedä oynȇȇrım küçüklüümdän. Bana deyni önemli».

«Sevdim fleytayı. Oynȇȇrım onda».

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah  nışannadı, ani muzika okulun üüredicileri kendi  zanaatını severlär .

İRİNA VLAH,  Gagauziyanın Başkanı: «Sizin sevginiz kendi zanaatınıza belli işinizdä. O duygu herzaman sizin çalışannarı ileri götürer. Sizin halizdän sevginiz muzikaya her bir üüreniciyä geçer. Açan insan hem uşaklar beenerlär neylän zanaatlanȇrlar, ozaman iş ileri gider».

Yıldönümünnän okulu Gagauziyanın kultura bakannıın başı  Marina Semönova  kutladı.

MARİNA SEMÖNOVA, Gagauziyanın kultura bakannıın başı: «Akţent koyȇrız te o instrumentlerä,angıları kaybeler. Biz isteriz uşaklarda terbietmää sevgiyi bizim millet instrumentlerinä. Komratta ţımbal hem nay klasları var, gayda da var. Valkaneştä  dä nay klası var. Birkaç yıl da, biz burada nay ansamblisini göreyciz».

Muzika okuluna birkaç  muzika  instrumentlerini  baaşladılar, onnarın arasında nay da  var. Bu yıldan beeri uşaklar üüreneceklär oynamaa onda da. Eni instrument meraklandırdı uşakları.

Yortuylan muzika okulun çalışannarını Valkaneş kasabasının primarı Viktor  Petrioglu  kutladı. O  üüretim kurumuna  resim muzika temasına görä  baaşladı.

VİKTOR PETRİOGLO,  Valkaneş  kasabasının primarı: «Sade 7 nota var. Ama onnar var nicä insanı aalatsınnar, güldürsünnär, sevindirsinnär. Te bu edi notaya bizim uşakları üüredersiniz, küçüktän taa terbiedersiniz onnarda sevgi muzikaya».

Çalışannar hem üürenicilär muzika okulun yortusuna konţert hazırladılar. Türlü  avalar çalındı fortepyanoda, akordeonda, kemençedä  hem fleytada.