Komrat  kasabasının  merkez stadionunda  geçti  futbol yarışması  Moldovaının üülen tarafının primariyaların arasında. Bölä buluşmalar  geçerlär devlettä her yıl, da onnar  ilerlederlär futbolu nicä sport çeşidi, hem vererlär kolaylık sportçular paylaşsınnar bilgilerinnän, becermeklerinnän, kursunnar sıkı baalantıları hem birleşik plannarı.

Turnirın  davacısı, futbol veteranı Vasiliy Sukman nışannadı, ani  yarışmaklar hazırlandıydılar üüsek uurda hem bu oluşların önemliini. Primarlar futbol oynamasınnan ii örnek  gençlerä vererlär. O nasaat etti  geçirmää taa sık sport oluşlarını, ki futbol sevennerin olsun kolaylıkarı pay almaa onnarda.

«Bizdä burada geçiriler turnir, angısını hazırladılar Moldovanın üülen tarafının primarları kendi aralarında.  Te büün onnar bizim stadionumuzda oynayaceklar da belli edilecek taraycılar hem prizörlar. Bu büük bir ii işin başlaması – kendi primarlar çıkȇrlar meydana oynamaa futbol. Başkalarına,  maalez gençlerä lääzım almaa  örnek.  Da taa sık geçirmää  bölä oluşları, ki olsun ii becermeklär sportta hem yaşamada», — nışannadı Vasiliy Sukman.

Pay alan takımnarın kapitannarı nışannadılar,  ani  oyun  meydanında kızgındı,  da hepsi komandalar savaşardılar urmaa topu konkurentların tokatlarına. Ama finala çıktı en kaavi futbolcular.  Turnirın musaafirleri  umutlandırdılar, ani ileri dooruda pay alacêklar bölä oluşlarda hem tanıttıracêklar devletimizi  halklararası turnirlarda.

«Biz pay alacêz türlü turnirlarda, halklararası arenada da. İi balantıları kurduk Ukrainanın komandasınnan, Rumıniyadan, yakın Poloniya hem Slovakiya klublarınnan.  Hazırlanacêz ileri dooru. Da taa bir keret hepsini kutlȇrım, Komrat- kaavi komanda.  Ama biz da aşaa kalmadık», — dedi musaafirlerin biri.

Kasabanın başı Sergey Anastasov  nışannadı regionun yaşamak erlerin primarların aktiv pay almalarını hem  muniţipiyanın nasaatçılarını, angıları oynadılar Komrat futbol klubu için. Bu oluşa görä futbola çekilecek taa çok  genç olannar hem te onnar kim  sever götürmää saalıklı yaşamayı sayêr kasabanın başı.

«Biz  kendi meydanımızda aldık ilk eri, da  ilerlederiz  turnirları. O bizdä diil ilk  Moldovada. Şükür ederim hazırlaycıları, Kauşan primarını, hepsini,  kim büün oynadı.  Hem Gagauziyanın da primarlarını Calaydan, Dezgincadan,  nasaatçıları  gözäl yortu için», — söledi Anastasov. 

Turnirın çıkışlarına görä ilk eri kazandılar meydanın çorbacıları Komrat futbol klubu. İkinci erdä  Kauşanı komandası, hem  şannı pyedestalın üçüncü basamaana kalktılar  Yalovenı klubun futbolcuları.