2020-ci yıldan beeri Gagauziyanın uşak başçalarında uşakları parasız doyurmaa başladılar. Bu iş için yılın bücetinä 11 mln.ley koyuldu. Proekt işledildi hem giriştiriler Gagauziyanın Bakannık Komitetinnän.

Büük ayın birindän avtonomiyada başladı işlemää kanon, angısına görä analar hem bobalar ödämeerlär uşak başçasında evladın doyurulması için. Kanona görä buu uur için primeriyalara hem uşak başçalarına maasuz transfertlar geleceklär. Komradın 8-ci uşak başçasının öndercisi Mariya Kıssa nışannadı, ani bölä proektlär vererlär kolaylık genç aylelerä gitmemää aşırıya kazanmaa, ama burada Vatanında kalmaa.

«Hepsi büük sevinmeliklän bu haberi kablettilär. Bu pek büük bir yardım aylelerä. Bizdä var 5 hem 9 uşaklı aylelär, ama taa sık 3 uşaklı aylelär. Genç aylelerä hem ev yapmaa, hem harçları ödemää pek zor geler. Bu yardım biraz illinneder bu işi.», — söledi Mariya Kıssa.

Kanon proekti pek önemli azgelirli hem çokuşaklı aylelerä deyni. Analar nışannadılar, ani bu iş verer kolaylık korutmaa aylä gelirlerini. «Herbir ayleyä deyni bu büük bir yardım. Neredä var bir uşak, orada pek duyulmeer, ama neredä 2, yada 3 uşak, orada taa zorca».  «Benim 2 uşaam uşak başçasına gezerlär. Bu kanon büük yardım bizim aylemizä deyni». «Pek islää, ani ödämeerlär. Herbirin kolayı yok bunu yapmaa, haliz fukaarä aylelär». «İlktän korkardık, ani imeklerin kalitesi düşmesin, ama uşak pek beener».

Menü yapması için alınȇr esaba uşakların yaşı hem imäk malların sayısı istedikleri. Uşak başçasının medik uzmanı Nadejda Gratila nışannadı, ani menü uşak başçasında diişmedi. O annatı, angı mallar maasuz lääzım olsun her gün uşakların imeklerindä.

«Mutlaka lääzım olsun meyva, zarzavat hem süt malları. Bişey diişmedi, herbir uşaan uuruna imäk için hep okadar para veriler, hep o menü yapıler», — dedi Nadejda Gratila.

Uşakların saalıklı yaşamasına deyni onnarın imekleri lääzımnı vitaminnärlän zengin lääzım olsunnar. Kendi beenän – beenmeyan imekleri için onnar da annatılar.

«Bän pek beenerim püre».

 

«Bän beenerim greçkayı hem saladı».

 

«Bän pek beenerim kotlet, hem hepsini, neyi vererlär».

 

Gagauziyada 57 uşak başçasına 7860 uşak her gün gezer.

 

Tekst: Т.Каzaku, video: G. Stavilov, montaj: М.Каzaku