Artık birkaç yıl Moldovada 9-cu klassların üürenicileri ekzamennerä mutlaka pasportlan lääzım gelsinnär. Bu koşul bakılı, deyni üürenicilärlän baalı bilgileri olsun taa kolay kaydırmaa üüretim sistemasının bazasına.

2015 yıldan 9-cu klassların üürenicileri ekzamennerä mutlaka pasportlan gelsinnär lääzım. Taa ileri 9-cu klassları başarannarın atestatlarını doldurardılar okullarda, ama kimi kerä olardı yannışlıklar, da sıra gelärdi bu dokumenti yapmaa enidän, annadȇr Gagauziyanın üüretim bakanın yardımcısı Varvara Topçu. Şindi sa atestatları doldurȇrlar uzmannar Kişinövda, alarak esaba bilgileri pasportlardan.

“Bu enilik 2015-ci yılda giriştirildi. Herbir üürenicinin pasportu mutlaka lääzım olsun. Ekzamenin çeketmesindä onnar kendi bilgilerini pasporttan ekzamen listelerin köşesindä yazȇrlar. Bu köşelär bükülerlär da yapıştırılȇrlar, ama ilkin asistentlar kontrol ederlär bilgilerin dooru yazılmasını. Üüretim kurumnarın öndercileri bu eniliklän kayıl. Busoy olmȇȇr yannışlık”, — annaştırdı üüretim bakanın yardımcısı.

Üüretim kurumnarında artık kurulȇrlar maasuz bazalar, neredä var lääzımnı bilgilär herbir üürenici için hem onun başarıları için üürenmäk proţesindä. 9-cu klassların üürenicileri başladılar pasportlarını yapmaa, kimin sä artık hazır. Bunu için haberledi Komrat çok funkţiyalı merkezin başın yardımcısı İrina Zelenskaya.

“Bu ilk dokument. Halizdän onu lääzım kabletsinnär 16 yaşını tamannayan gençlär, ama şindi onu yaptırȇrlar 9-cu klassların üürenicileri, çünkü onnar ekzamenneri versinnär lääzım, kimi sa onnardan 14-15 yaşında. Bu üürenicilär lääzım gelsinnär bizä merkezä analarınnan-bobalarınnan, ya da ofiţial temsilcilerinnän. İlk pasport yapılȇr parasız”, — dedi Zelenskaya.

Gagauziyada bu yıl 9-cu klassları başaracek 3000-dän zeedä üürenici.

 

Tekst: V. Kerman, L. Novak, video: A. Topal, montaj: İ.Varban