Kongaz küüyündä erindeki sovetin ayırı oturuşu yapıldı. Baş soruştu – küüyün bücetin kabledilmesi 2-ci okumakta. Bu oturuş 2-ciydi, angısında büdjeti kabledämedilär.

Sovet oturuşun iş sırasında bakıldı 3 soruş. En başta nasaatçılar ekledilär taa bir soruşu, angısı baalıydı, nesoy kanona görä: Moldovanın, yada Gagauziyanın çalışacek erindeki sovet. Büük dartışmaklardan sora bu soruş bakıldı ilk olarak. 18 kışı tutturdular soruşu, ki küüyün nasaatçıları çalışsınnar Gagauziyanın kanonuna görä, üç sovet azası da kayıl olmadı. Bundan sora azalar geçtilär baş soruşa – Kongaz küüyün 2020 yılına bücetin bakılmasına.

Kongaz küüyün bücetini sovet kabledämeer ikinci okumakta. Sovetin maasuz oturuşunda genä peydalandı soruşlar baalı bu dokumentlan. Küüyün nasaatçıları sayȇrlar, ani profil komissiyası bücetin proektini bitkiyadan işlämedi.nicä läzım. Çok dartışmak oldu azaların aralarında primariyanın işçileri sayısının azaltması için.

«Biz ilk okumakta baktık gelirlerin payını. Büün nasaatçıların çoyu diildilär kayıl bücetin harcamak payınnan. Bän tutturmadım bu soruşu onun için, ani primarın teklifleri, angılarında var insannarın işsizlii, bölä nicä bekçilär hem da tertipi yapan insannarda. Bizim yaşayannar diil lääzım kalsınnar işsız. Bän pek islää annȇrım, ani pensionerlar lääzım yavaş – yavaş çıksınnar, onnarın erinä gelsinnär genç uzmannar, ama azaltmaa işçilerin sayısını, hiç birdä genç uzman çalışmayacek yarım stavkada», — annattı sovetin azası Gavriil Tulba.

Kongaz küüyün sovet azas İosif Karaseni sayȇr, ani büdjet komisiyası işini götürer diil kaliteli, da nasaat etti taa derindän üürenmää önemli finans dokumentin sayılarını. Başka küüyün nasaatçısı Stepan Arnaut sayȇr, ani yannışlıklar önemli finans dokumentindä varsaydılar da, onnar diil büük.

Kongaz küüyün başı Mihail Esir çizgiledi, ani sade primarın var hakı, kabletmää işçileri işä, sovet azaları buna diil lääzım karışsınnar.

Büük dartışmaklardan sora, bitki – bitkiyä hepsi Kongaz küüyün sovet azaları tutturmadılar yaşamak erin önemli finans dokumentinin kabledilmesini. Kararlandı bu soruşu bakmaa taa derindän, bu iştä pay alaceklar primariyanın hepsi profil komissiyaların başları.

 

Tekst: P. Barbova, video: G. Stavilov, montaj: İ. Varban