Yanvarin 15-dä Gagauziyada iş vizitinnän bulundu Evropa Birliin komissiyasının başı peter Mihalko. Komratta avtonomiyanın başkanınnan hem halk topluşun başınnan buluşmasından kaarä, diplomat Komrat devlet universitetindä buluştu bu üüretim kurumun rektorunnan, üüredecelerinnän hem studentlarlan, avtonomiyanın cümne oragnizaţiyaların temsilcilerinnän. Buluşmaya katıldılar İrina Vlah, Vladimir Kıssa hem üüretim bakanı Natalya Kristeva da. Olayın pay alannarında vardı kolaylık soruşlarınnan danışmaa Evropa Birliin elçisinä.

Buluşmakta Peter Mihalko urguladı, ani Evropa Birlii isteer ileri dooru da barabar Gagauziyaylan çalışmaa.

«İsteerim hepsini şükür etmää, kim geldi buraya büün, isteerim sizdän türlü ideyaları avtonomiyanın hem onun kasabaların hem küüyülerin ilerlemesi için işitmää, deyni siz sölääsiniz, netürlü Evropa Birlii var nicä yardım etsin, deyni tutturmaa regionu hem türlü iniţiativaları», — söledi elçi.

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah urguladı, ani 2016 yıldan beeri Evropa Birlii türlü proektları hem programaları giriştirdi avtonomiyada.

«Herbir kasabada hem küüydä, bakmayarak onnar büük yada küçük, yaşayannar duydular, ani Evropa Birlii çalıştı burada,Gagauziyada. Bu işi duydular diil sade bizim yaşayannarımız, ama bizim komuşularımız da”, — nışannadı başkan.

Halk topluşun başı Vladimir Kıssa urguladı, ani avtonomiyanın herbir küüyündä hem kasabasında türlü faydalı proektlär yapıldılar.

«Çok proekt yapıldı, bizim yaşayannarımız duydular bunu pek islää, en pek küülerdä, neçinki onnarın primariyalarında yok çok para deyni infrastruktura uurunda önemli proektları aslıya çıkarmaa», — söledi Valdimir Kıssa.

KDU rektoru Sergey Zahariya nışannadı, ani Evropa Birliin yardımınnan çok meraklı hem faydalı proektlär yapıldılar. Bu kurum türlü uurda yardım eder avtonomiyanın kuvetlerinä dä.

«Gagauziya Halk topluşuna da Evropa birlii yardım etti. Deputatların kvalifikaţiya uurunu üüseltmäk için maasuz kurslar geçirlendi sınır aşırıda, deyni başka devletlerdän faydalı becermekleri esaba almaa da kullanmaa burada. Bu pek büük yardım», — söledi Zahariya.

Gagauziya üüretim bakanı Natalya Kristeva haberledi, ani Evropa Birliin yardımınnan var nicä oldu başlankı hem orta üüretim sistemalarını ilerletmää.

«İnvestiţiya uurunda proektlar giriştirildilär, türlü kolaylıklar peydalandılar bizim incä zanaat okulunda, deyni biz kendi milli adetlerimizi unutmayalım. Maasuz tertiplär satın alındılar. Biz şükür ederiz hem umutlanȇȇrız ileri dooru da barabar çalışmak için üüretim sferasında», — nışannadı Kristeva.

Evropa Birlii Moldovanın bir önemli partnöru, angısı yardım eder devletin regionnarına türlü uurlarda. Studentlärlän buluşmakta, Peter Mihalko urguladı, ani Evropa Birliin plannarına girer gelecek zamanda yardım etmää avtonomiyanın cümnesinä, küçük hem orta biznesların tutturmasında hem regionun mass-media kurumnarın ilerlemesindä.

 

Tekst: Z. Efremova, video: A. Leşçinskiy, montaj: İ. Varban