Moldovada Evropa Birlii delegaţiyasının başı Peter Mihalko teklif etti Gagauziyanın en büük ekoloiya problemasının çözülmesinin yollarından birini. Gagauziyaya kendi iş viziti sırasında, Yalpug deresi probleması için söyleyeräk, diplomat nasaat verdi kullanmaa Günduusu partnörluun (Vostoçnoe partnörstvo) programasının kolaylıklarını, angısında önä ekologiya problemaları çıkȇr.

Butakım, Peter Mihalko nışannadı, ani proektlar lääzım kurulsun ya bölgä, yada respublika uurunda, yazȇr nokta.

“Moldovanın var ayırı şansı kullanmaa Günduusu partnörluun (Vostoçnoe partnörstvo) programasını, angısı urgulayacek 6 devleti. Var assoţiaţiya için annaşmak hem var maasuz alış – verişçilik için annaşmak. Kuvedimiz buna doorudulacek. Ne baalı ayırı — ayırı proektlarlan, läzım olacek onnar hazırlansınnar devletin, yada regionun prioritet proektleri olarak, deyni onnar ilk erdä bulunsunnar”, — dedi EB elçisi Gagauziyaya kendi iş vizitin sırasında.

Günduusu partnörluu – o EB hem günduusu tarafinda bulunan 6 devletin arasında ilişkilerin kaavileşmesinä doorulu bir programma. Onda pay alȇr EB, Armeniya, Azerbaycan, Belarus, Gruzia, Moldova hem Ukraina.

Evropa Birliinnän bu devletin iş birlii baalantıları bakılı assoţiaţiya için annaşmasında hem ondan çekilän başka annaşmalarında 2014 – 2020 yıllara.

Lääzım nışannamaa, ani Yalpug deresinin probleması geçmiş yılın en çok lafedilän temalarından biriydi. O büün da en önemli problema olarak kalȇr, neçin ani taa çözülmedi.

Komratta kanalizaţiya sistemaların 70% yoksuzluu hem kollektorun may işlememesi getirdi ona, ani bütün kanalizaţiya suları akȇr düz Yalpug deresinä. En çok zarar bundan görer Komrat. Ekologiya uurunda uzmannar haberlerrlär, ani derenin kirlenmessi var nicä sebep olsun aar hastalıkların algınnıın peydalanmasına.