Gagauzlarda evelki vakıtlardan nışannȇȇrlar Eni yılı eskiycä. Adetä görä uşaklar gezerlär evdän evä da kutlȇȇrlar çorbacıları Eni yıllan. Bölä adet var Komrat kasabasının D. Mavrodi adına liţeyindä dä. Büün uşaklar kutladılar diil sade üürenicileri kendi okulunda, ama bulundular primariyada hem başka kurumnarda.

Hey — heycılar başladılar kutlamaa yortuylan ilkin başlankı klasın üürenicilerini. Her yıl uşaklar savaşȇrlar şaştırmaa eni türkülärlän, kutlamaklarlan, angılarından çoyunu yazȇrlar kendileri. Başlankı klasın uşakları meraklandılar da nışannadılar, ani onnar hazır gezmää büün hem sabaa. Maasuz bunun için üürendilär türküleri.

Çoyunun laflarına görä biz lääzım unutmayalım bizim adetlerimizi da verelim onnarı gelecek evlat boylarına.

Okuldan sora çocuklar halk rubalarınnan hem keçiylän geldilär primariyaya . Karşıladılar onnarı kasabanın primarı hem zaametçilär. Kendi türkülerindä hey- heycılar andılar diişilmekleri, angıları olerlar Gagauziyada.

Kutlamaklardan sora adetçasına verildi kolaç hem keçiya para. Kasabanın primarı nışannadı, ani pek sevinmeli, ani uşaklar unutmȇȇrlar adetleri da bu gün kutlȇȇrlar hepsini Eni yıllan eskiycä. Primar Sergey Anastasov hodullandı, ani geldilär uşaklar D. Mavrodi adına okulundan, çünkü kendisi dä onu başardı.

Liţeyin üüredıcisi Stepanida Varban nışannadı, ani bu adet verer kolaylık uşaklara taa derindän annamaa yortuların maanasını.

Başardıynan çalmaa, hepsi uşaklar kablettilär primariyadan tatlı baaşışları. Etiştirmedilär üürenicilär gitmää, geldilär kutlamalkarlan halk rubalarınnan giimni hem survakilärlän 8 -ci uşak başçasının uşaklarını. Moldovan, gagauz dillerindä öttülär yortulu türkülär. Uşakların üzlerindän görünärdi sevinmelik, çünkü gagauzlara deyni bu paalı hem şenni yortular.

Görüp uşakların üzlerindä meraklıı hem havezlii var nicä halizdän sölemää, ani gazuların adetleri kaybelmeyeceklär, ama ilerleyeceklär.

 

Tekst: Z. Kanţır, video: A. Leşçinskiy, montaj: E. Melnik