Eni yılın ilk günnerindä kalktı avtobuslara biletlet paası. Orta zeedelenmek kurdu 25 %. Paalar kalktı 60 hem 70 banä bir kilometraya kasaba aralarında gezän avtobuslara.

Karar kaldırmaa yol paasını kabledildi ondan sora, nicä avtobusların kullanıcıları çıktılar protest akţiyalarına. Butakım, avtobuslarda biletlerin paası büüdü ikinci kategoriyaya 60 banä, ilk kategoriyaya da 70 ban bir kilometraya. Paaları 70 ban kullanaceklar ondan sora, nicä kompaniya inandıracek, ani maşinada var lääzımnı koşullar.

«Eer Komrat – Kişinöv avtobusuna bilet ilerdän 45 ley edäärdi, büün 57 ley eder.Komrat – Kongaz arası ilerdän edäärdi 10.20, şindi sä 13.30. Komrat – Kongazçık hem Kirsovo ilerdän 5.30 edäärdi, büün sa 6.60», — haberledi Komrat avtogaranın başı Vladimir Çeban.

Maşinaların götürücüleri lääzım esaplasınnar bir sıra kural, angıları baalı komfort kategoriyalarınnan. Onnar kendi tarafından söleerär, ani paanın zeedelenmesi — ilk adım, ama o vermeyecek kolaylık bütündän eniletmää avtobus parkını.

«Baştan isteriz sölemää, ani paalar hep okadar uymeerlar esaplamalara görä. Bunu lääzım esaba almaa da başka çözüm yok. Yada lääzım harçları geri çevirmää, eer istärseydik passajır avtobuslarımız olsun. Başka türlü sä lääzım heptän bu sektordan çıkmaa. Beki biz başka uura çıkacez, açan koşullar diişecek. Tä bölä bu kararların logikası», — söledi Vladimir Florä, avtobusların götürücülerin Asoţiaţiyanın başı.

 Vladimir Florä söledi, ani çoyu maşinalar enilenmedilar 30-49 yıl, onun için kaliteyı zor tutmaa. Bundan kaarä onnarda var borçlar petrol malları için hem tedarlıklar için, angılarına paalar bitki yıllar zeedelendilär.

«Esaplamalar göstererlär, ani paalar büünkü günün koşullarına uymȇȇrlar. Buna kayıl olun. Yakacakların paaları büüdü, maşınalara parçalar da taa paalı oldu. Elbetki, kalktı soruş, kim onnar için parayı geri çevirecek. Yada lääzımdı kabletmää karar büültmää avtobuslara biletlerin paasını», — nışannadı Florä.

Avtonomiyanın yaşayannarı diil birtürlü kablettilär haberleri paanın zeedelenmesi için.  Maalez o insannar, angıları her gün kullanȇrlar bu transportu, kimä sä bu haber oldu sürpriz.

«İlkin lääzım pensiyalar hem kazançlar büüsün, sora bilet paaları. Bölä taa islää olaceydı. Ölä sä şindi bilet paasını kaldırdılar, sora da mallara paalar kalkacek».

 

«Sanȇrım, kim her gün gider, duyacek, kim taa siirek, nicä bän, duymayaceklar. Önemli ki avtobuslara insannarı sıkıştırmasınnar, da olacek islää».

 

«Paalar kalktı mı? Hiç gezmeerim. Tä ilk kerä giderim. Kötü elbetki».

 

«Elbetki bu pek prost. Neçin ani kazançlar düşük».

 

«Kötü, neçinki pensiyalar hep nicä var kaldı».

Bitki keret avtobuslara bilet paaları büüdüydülär 2012 yılda 0,36 bandän 0,46-dän bir kilometraya. İlktän paa, angısını istärdilär arabacılar, kurardı 0,92 ban.

 

Tekst: Z.Kanţır