Komrat devlet universitetin “gagauz dili hem literatura üüredicisi” zanaatına masterat uurunda 1-2 kursta üürenän 30 student kablettilär ek stipendiyayı. Bunu baktırȇr Gagauziyanın halk topluşun kararı, angısınnan kabledildi “Gagauz dilini kullanmak için baaşlamak” polojeniyası.

Bu 30 studentin bank kartalarına Gagauziyanın üüretim bakannıı yattırdı 3 aylık stipendiyayı – oktäbridän dekabriyadan. Aylık stipendiyanın sayısı 945 ley kurȇr, haberler üüretim bakannıı.

Bu ödekleri kabledän studentlerin çoyu, masterat uurunda üürenennär, Gagauziyanın şkolalarında gagauz dili hem literatura üüredeceleri. Kimi onnardan kontraktlan üürenerlär, da bu stipendiya onnara iyi yardım olacek, nışannadı GHT deputatı Elena Karamit, “Gagauz dilin geniş kullanılması” kanonun avtorların biri.

Bu stipendiyanın ödenmesi bakılı liţenziat uurunda “Gagauz dili hem literatura ” zanaatında üürenecek studentlerä dä. Ama KDU-dä büün bu zanaatta üürenän student yok.

“Gagauz dilini kullanmak için baaşlamak” polojeniyası kuvedinä girer 2020 yıldan yanvari ayın 1- dän. Bu dokumentä görä, “gagauz dili hem literatura”, “Gagauz halkın istoriyası, kulturası hem adetleri”, “Tehnologiyalı terbietmäk” hem “Resimcilik” derslerini götürän genç üüredicilerin kazanç parasına eklenecek maasuz ek ödemäk parası.

Ek parayı ölçüylän aylık kazanç parası hep ölä kabledäbileceklär KDU milli kultura fakultetindä işlemää başlayan genç üüredicilär ilk 3 yılın içindä.

“Tehnologiyalı terbietmäk” hem “Resimcilik” gagauzça derslerini götürän genç üüredicileri tutturmak için 2020 yılından yanbvarın 1 — dän beeri her bir saat 2 kat ödenecek.

Sadä bir ek ödemeyi kazanç parasına kabledeceklär uşak başçaları hem okullar, angılarında kurulȇr gagauz dilini üüretmäk için koşullar.