«GRT» CK büdjeti 2020 – ci yılda kuracek 6 mln. 241 bin ley. Bu sayı 741 bin leyä taa çok, nekadar 2019 – cu yılın büdjetiydi.

2020-ci yılın mart ayınadan«GRT» CK lääzım geçsin ţifra yayınına. Bunun için kompaniyaya lääzım taa çok para.

«Mardın 1-si – bitki vakıt, açan Moldovanın televizion kompaniyaları lääzım geçsinnär ţifra signalına. Bununnan da baalı «GRT-nın» büdjetin zeedelenmesi», — açıkladı Bakannık komitetin başın yardımcısı soţial soruşlarında Olesä Tanasoglo.

Gagauziyanın Finans Bakannıın başı Tatyana Doyçeva açıkladı, ani «GRT» 2020-ci büdjet proektinä görä kararlandı , ani 10 mln. 533 bin leydän kompaniyaya region büdjetindän 6 mln. 241 bin ley verilecek.

«Kalan parayı kompaniya kararlȇȇr kendisi kazanmaa: gelirlär reklamadan hem komerţiya çalışmasından, sponsorluk finansları», — dedi Tatyana Doyçeva.

GHT deputatı Ekaterina Jekova belli etti, ani halklan seçilennär — deputatlar lääzım kayıllıını göstersinnär Cümnä Kompaniyasına bu finansları vermää deyni.

«Bän sayȇrım, ani «GRT» lääzım tutturmaa finans tarafından, çünkü biz halk topluşu olarak bu kompaniyanın kuruyucuyuz», — danıştı kollegalarına Jekova.

GHT deputatları GRT-nın büdjetini 2020-ci yıla kablettilär sayıylan 6 mln. 241 800 ley.