2020-ci yılın bücet için kanon proektindä açık seslemeklär geçtilär Komratta. Temsil edildi haber finans dokumendin hepsi statyalarında. Taa derindän Nat. Andrieş.

2020-ci yılın bücet proektin gelir payı kurulardı  hem işlettirlenärdi  vergi kanonnara görä,  nışannadı Gagauziyanın finans bakannıın başı  Tatyana Doyçeva.

Tatyana Doyçeva, Gagauziyanın finans bakannıın başı: «Bücetin gelirleri- o para araçları, angıları gelerlär Moldova devletin hem Gagauziyanın kanonnarına görä erindeki kuvetlerä. Bu paralar dorulanȇrlar, ki  avtonomiyanın finans davaları yaşamaya çıksınnar».

Bücetin harç payı gelän yılına işlettirlenärdi bakarak resursaların  sayısına,  ekledi Tatyana Doyçeva.

Tatyana Doyçeva, Gagauziyanın finans bakannıın başı: «İşlettirärkänä dokumendi, esaba alınardı kanon aktları, strategiyalar hem programalar, angıları kontrol ederlär erindeki kuvetlerin işini. Alındılar aktlar, angıları kontrol ederlär kazanç paraların sayılarını, reformaları, angıları türlü bölümnerdä geçirlenerlär, hem da türlü fondların sayılarını, angılarını devlet kurumnarında kurȇrlar».

Gelän yılın bücet proektindä harç hem gelir payları kurȇrlar bir milliard 72 million 229 bin ley,  söledi Tatyana Doyçeva.

Tatyana Doyçeva, Gagauziyanın finans bakannıın başı: «2019-cu yılın kaavilenmiş büceti  kurduydu 884 million 620 bin 500 ley. Büülmäk uuru kurdu 21,2%.  2020-ci yılın büceti  defiţıtsız olacȇk».

Söleyeräk eniliklär için bücet kanonunda GHT deputatı Grigoriy Dülger nışannadı, ani işlettirlendi iniţiativa yaslalarda imek için ödemäk kopensaţiya   analara-bobalara.

Grigoriy Dülger, GHT deputatı: «Bizdä küüyüdä yaslaya 150 uşak gezer.  İşleyän  kişilerin sayısı proţent uurunda pek küçük».

Para 2 million ley konuldu bücetä. Hep ölä işlettirleneceklär  dokumentlär, angıları  kontrol edeceklär harçları,  haberledi Bakannık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo.

Olesä Tanasoglo, Gagauziyanın Bakannık komitetin başın yardımcısı: «Bu paralar diil başış. Onnar lääzım ki  insan sınaşsın hem da iş kendisinä bulsun».

Tekliflän bakmaa para paklamak sistemaların düzülmesi için  Yalpug deresindä danıştı GHT deputatı Aleksandr Tarnavskiy.

Aleksandr Tarnavskiy, GHT deputatı: «Komrat — o administrativ merkezi da hepsimiz biz bileeriz ne olȇr  Yalpuu içindä. Bendä bir yalvarmak, bakmaa kolaylıkları da bulmaa kredit , da Komratta yapılsınnar paklamak sistemaları. Buna 10 milion ley lääzım. Bu 50% tehnik dokumentlerin paasından. Bu kredit iki yılına — 2020-2021-ci yıllarına. Bu diil büük sayı,  Gagauziya bücetin 1%».

Gagauziyanın Bakannık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo nışannadı, ani bunun için erindeki nasaat lääzım danışsın.

Olesä Tanasoglo, Gagauziyanın Bakannık komitetin başın yardımcısı: «Cuvaplı organ lääzım danışsın, nasaat karar kabletsin, versinnär  smetaları. Da bizdä olacȇk sebep  annaşmaları geçirmää. Bu muniţipal obyekti, da kuvetlerin kararı lääzım olsun. Eer bu kredit, lääzım olsunnar annaşmaklar kreditın ödemesi için. Bakannık komiteti garant gibi da olarsaydı. Ama istecek mi nasaat girmää borca?».

Açık seslemeklerin süresindä teklif edildi zeedeletmää para sayısını iş adamnarın fondu için, hem taa çok para verilsin sport uuruna. Hepsi diişilmekleri alaceklar esaba da dokumendi 2020-ci yılın bücet için kanon proektini doorudaceklar GHT bakmaya.