Kıran ayın 23 –dä gagauz halkı nışannayacek en önemli yortuyu – Gagauziyanın kurulmak gününü. 1994 yılda Gagauziya kabletti maasuz hakı – olmaa avtonomiya Moldovanın sınırların içindä. Yortulu olaylar plannanȇr 3 günä. Onnar için annattı halk topluşun başı Vladimir Kıssa “Aftanın İnterviyusu” programasında GRT kanalında.

İstoriya gösterer nasıl halk savaşardı kabletmää serbestlii Bucak topraklarında. Gagauzlar çok kuvet harcadılar deyni Gagauz Respublikasını kurmaa sora da avtonomiya statusunu kabletmää. Bu data pek önemli avtonomiya için. Halk Topluşun başı Vladimir Kıssa haberledi nesoy bu yıl nışannanacek yortu hem nesoy olaylar geçireleceklär avtonomiyada.

“Kıran ayın 20 – dä Kişinöv kasabasında olacek bir konţert programası, neredä gösterilecek gagauz halkın kulturası. Kıran ayın 21-dä Komrat kasabasının Kultura evindä yortulu konţert olacek, angısında pay alaceklar avtonomiyanın kuvetleri, sora da koyulacek sofra yortunun pay alannarına. Kıran ayın 23- dä Respublikanın palatasında geçecek yortulu programa, adalı bu önemli günä. Orayı teklif edileceklär avtonomiyanın kuvetleri, yaşamak punktların primarları hem Gagauziyanın ilerki başkannarı hem başka insannarı”, — annattı Vladimir Kıssa.

Kıran ayın 23-dä 1994 yılda Moldovanın Parlamenti kararladı Gagauz Erinä vermää avtonomiya statusunu, da kestirmää dartışmakları Komradın hem Kişinövun aralarında. 25 yılın içindä çok iş yapıldı – gagauzlar korudular kendi halkını da kablettilär kendi politika haklarını. Bu 25 yılın içindä Gagauziya bildirildi bütün dünnedä.

 

Tekst: Z.Efremova