Alıştırmaa hepsi dertleri adȇrlar uzmannar özel mediţina klinikasında, angısı komtatta birkaç ay geeri peydalandı. Saalıı kaavileştirmäk için burada kullanȇrlar Koreyadan tehnika tertiplerini. Bu klinikaya hergün çok insan geler, onnar çok saat sırada durȇrlar ki kabletmää medik yardımını. Onnarlan, kim umutlanȇr hepsi dertleri birdän ilaçlamaa, lafetti V.Kerman.

Klinikanın uzmannarı lafetmää jurnlistlärlän istämedilär. Onnarın diagnostika hem ilaçlamak metodları için biz üürendik insannardan angılar kimi sıra yarmışar gün klinikanın kapusunda durȇrlar. Onnar annattılar, ani uzmannar burayı gelän insannardan mediţina kartalarını istämerlär, önce yapılan diagnostikaların çikişlarınnan hem doktorlarlan koyulan diagnozlarlan tanışmaa lääzımnı saymȇrlar.

“Burada diagnostikayı geçmeriz. Burada sadece insanın bel kemiinä skaner yapȇrlar. Da görerlär neresi insanın acıyȇr, neylän zoru var. Orada taşlar var – nefrit. O isınȇr. İsındıynan insanın güüdesinä mineralları verer. Mineral insanın kanına geçer. Kan taa ii oynamaa başlȇr. Da insan yaşamaa isteer, onnar busoy annadȇrlar ”, — söler klinikanın bir kliyenti.

Çoyu insannar sormȇrlar kendi aylä doktorlarından, var mı nasıl onnar busoy proţeduraları kabletsinnär.

“Oraya gitmedim, hep vakıdım yok. Buradan geç evä geleriz. İstäärdim almaa kartamı da getirmää burayı”, — der sırada bekleyan karı.

“İstämerim bişey kötü sölemää, ama çok sıra vardı vraçlara gittim, ama faydasını görmedim. Çok para harcadım. Burada sa bana taa ii oldu”, — inançlan der adam.

Fayda belli olȇr taa ilk seanslardan sora, sölerlar sırada saatlarlan bekleyan insannar. Butakım, nicä söler Elena, çok diagnozlardan birkaçını o artık ilaçladı.

Şüpelendirmer insannarı o da, ani bu klinikada herbir derdi birtürlü ilaçlȇrlar. Hepsinä maasuz tehnikalarda massaj yapȇrlar hem isıdȇrlar güüdelerini.

“Benim derdimnän bana fayda oldu. Hava ii, gezerim burayı massaja. Suuklar bastıyanan bekim gelämeyecäm, çünkü zor olacȇk bukadar saat dışarda dürmaa”, — söler adam.

Ama kimi insannar diil hazır saatlan durmaa dışarda.

“İlk insannarlan girärsaydım içanna — o 40 insan, ozaman bän evä saat 3 etişerim”.  

Ama çoyu insannar inanmȇȇrlar hem şüpeya alȇrlar busoy ilaçlanmayı.

“İnanmȇȇrım. Derdim var, ama onnarı inanmȇȇrım”.

«Hiçbirzaman, istämerim da».

«Birinä da nasaat vermerim. Diil lääzım busoy ilaţlanmaa».

«Bän mutlaka vraçımdan nasaat soracȇydım var mı nasıl bän bu klinikada massaj kablediim. Kimin var vakıdı durȇr sırada saatlan. Bän yok nasıl durayım, çünkü işleerim”.

Biz üürenämedik saalıı korumak bölümün uzmannarın fikirlerini bu klinika için, çünkü biri da onnardan komentariy vermää istämedi. Gagauziyanın saalıı koorumak bakannıın başı S.Duleva urguladı, ani bakannıın busoy klinikaların işini kontrol etmää hakkı yok, çünkü o özel mediţina kurumu. Ama ilaçlanmaa mı burada ,osaydı ilaçlanmamaa mı, herbir insan kararlȇr kendisi.

 

Tekst: V.Kerman, video: G.Stavilov, montaj: E.Melnik