Komratta gimnaziya üürenicilerin arasında intellektual oyunnarın çempionatı geçti. Burayı toplandı 12 komanda Gagauz Erin herbir dolayından.

Çempionatın payalannarı annattılar, ani geçmää finala pek zor diildi. Açılkadılar onar kendi bakışını soruşlar için hem onun için, netürlü kalitelär var nasıl komandayı enseyişä getirsinnär.

“Katılmaa deyni busoy olaylara biz okulda lääzım aktiv olalım hem çok kiyat okuyalım”.

“En önemli komanda. Hepsi birliktä olsun lääzım. Busoy sadece taramaa var nasıl”.

“Okadar zor diildi. Hepsi soruşlar logikaylan baalı. Sanȇrım, ani burada da cuvap vermää becerecez”.

“Okul programası da önemli. Ama burada logika ilk erdä durȇr. Düşünmää ayırı standartlara görä lääzım”.

Çempionatı geçirer Gagauz Eri üüretim bakannıı birliktä Moldova Devletin intellektual oyunnarın assoţiaţiyasınnan, angısı hazırlȇr hepsı soruşları payalannar için, açıkladı üüretim bakannıın başın yardımcısı Anna Russu.

“Üüretim bakannıı imzaladı annaşmayı bu assoţiaţiyaylan. Bu sıra biz istedik ki onnar alsınnar esaba payalannarın yaşlarını hem bilgi uurlarını. Da onnara görä soruşları kursunnar. Bu soruşlar diil baalı üüretim programmasınnan hem kurrikulumlan, hepsi onnar logikaya baalı”, — dedi Anna Russu.

Moldova Devletin intellektual oyunnarın assoţiaţiyası busoy oyunnar için soruşları artık 12 yıl sıradan hazırlȇr. Ama 7-9 klassların üürenicileri için onnar bunu seftä yapȇrlar.

“Bizim soruşlarımız ayırılȇrlar o soruşlardan, angıları okul programasında var. Biz onnarın ȇrudiţiya uurlarına kontrol yapmȇrız. Bizim baş neetimiz üüretmää onnarı düşünmää, kullanmaa logikayı. Bu komanda oyunu. Onnar üürenerlär biri-birini işitmää, kendi fikirini açıklamaa hem birliktä ayırmaa dooru cuvabı”, — söledi Evgeniy Poläkov, Moldova Devletin intellektual oyunnarın assoţiaţiyasının başı.

Evgeniy Poläkov çizgiler, ani üürenici, angısı logikayı kullanmaa becerer, gelecektä başarılı olȇr.

“Büünkü gündä olmaa akıllı aaz. Bundan kaarä lääzım becermää özel standartlara görä düşünmää. Sadece busoy genç uzamn ii iş kendisinä bulacȇk hem iş panayırında üüsek uurda sayılacȇk”, — nışannadı Moldova Devletin intellektual oyunnarın assoţiaţiyasının başı.

Çempionatın tarayannarı özel baaşış kabledeceklär. 1,2 hem 3 erlerı kazanan komandaları üüretim bakannıı ekskursiyaya götürecek. Bu yapılacȇk ozaman, açan liţey klassların aralarında da çempionnar beeli olacȇklar, urguler üüretim bakannıın başın yardımcısı Anna Russu.

Gimnaziya klassların aaralarında intellektual oyunnarın çempionatında 1 eri kazandılar Çöşmä küüyün liţeyın üürenicileri, 2 eri – Başküüyün M.Tanasoglonun aadına gimnaziyasının üürengileri hem 3 erdä gimnazistlär Beşalmadan.

 

Tekst: V.Kerman, video: G.Stavilov, montaj: A.Gerçu