21-ci asirdä uzmannarın hazırlanması istedikleri ayırılȇrlar. Bu olȇr onun için, ani bitki vakıtlarda pek aktiv geliştirilerlär IT tehnologiyaları hem İT üürenmäk sisteması. Bu neetlän KDU-dä RENAM programasının prezentaţiyası yapıldı. Onun kullanması doorudulacek üüretmäk hem aaraştırmak uurlarına.

RENAM – Moldovanın bilim hem üüretim Milli yayını. Onun baş needi bilim uurunda infrastrukturanın hem Devletin üüretim ortamının ilerletmesi. RENAM verer kolaylık kullanmaa üüsek uurda İT tehnologiyaları, açıkladı RENAM asoţiaţiyasının öndercisi Anatoliy Gonçaruk.

«Biz baalıyız Moldovanın temel universitetlerinnän hem Bilim akademiyasının institutlarınnan. Programanın baş needi — kaldırmaa devletimizin üüretim uurunu. Elbetki, biz var nicä işleyelim onnarsız da, ama bu nışannayacek, ani biz  70-ci 80-ci yıllara geeri dönecez.  Biz büün burayı geldik annatmaa hem paylaşmaa bizim başarılarımızlan. Neetleneriz Komrat Devlet Universitetini da bu çevreyä almaa».

RENAM sistemasınınnan baalantının faydasını çizgiledi KDU rektoru S.Zahariya da.

İnformaţional tehnologiyaları kafedranın uzmanı Tatyana Velikova annattı bu programaylan kurulan baalantının faydası için.

«Moldovanın kimi universitetleri girdilär bu programaya. Onnarın arasında bulunȇrlar Ekonomika akademiyası, Politehnik universiteti, Moldovanın Devlet universiteti. Biz taa tanışȇrız RENAM — nan verilän kolaylıklarlan. KDU-dä informatikayı üürenän studentlerä deyni bu pek önemli bir programma».

RENAM yayın baalantısı girer Evropanın Akademiya baalantısı sistemasına. 20 yıldan zeedä onun yardımınnan üüsek tehnologiyalara görä iş götürüler.  RENAM programasının geliştirilmesi Moldovanın üüretmäk kurumnarında verecek kolaylık toplamaa Devletin universitetlerin aaraştırmaklarını bir sistemaya.

 

 Tekst: Т.Каzaku, video: G.Stavilov, montaj: М.Каzaku