Komrat devlet universitetindä gelän yılda açaceklar eni zanaatları.  Soruş  bakıldı Gagauziyanın üüsek üürenmäk kurumun uzmanarınnan,  baş üüretim  hem ȇkonomika  bakannıkların  temsilcilerinnän, ȇkonomika agentlerinnän hem   regionun iş verän adamnarınnan.

Büünkü günä eni uzmannarın hazırlanması sayılȇr KDU-dä en aktual problemaların biri. En çok uzman lääzım bölä bölümnerdä nicä  IT-tehnologiyalar, informaţiya tehnologiyaları hem injeneriyä uurunda uzmananar.  Bunun için haberledi Komrat devlet universitetin rektoru Sergey Zahariya.

Açmaa  deyni eni zanaatları  lääzım maasuz tehnika bazası, metodika, bilim hem didaktika literaturası. Komrat devlet universitetindä var hepsi lääzımnı materiallar, nışannadı Sergey Zahariya.

Büünkü günä Komrat devlet universitetindä üürener1600 studenttän zeedä. Komrat devlet universiteti girer Moldova devletin 10 en ii  üürenmäk kurumnarın sayısına.

 

Tekst: P.Barbova, video: G.Stavilov, montaj: E.Melnik