Su — yaşamanın sızıntısı. Onun için nekadar kaliteli olacek bu sızıntı, ölä dä saalıklı olacek yaşamak. Bu pek önemli küçük uşaklara. Gagauziyada suyun kalitesini gözleder maasuz kurumnar. Uyer mı içmäk suyu okullarda hem uşak başçalarında lääzımnı standartlara, üürendi Lüdmila Novak.

Nicä annattı Gagauziyanın üüretmäk bakannıın başının yardımcısı Tatyana İkizli, üürenmäk yılın çeketmesinädän avtonomiyanın üüretim kurumnarında Saalık korumak merkezi bararbar İmäk mallarını korumasında agenstvosunnan kontrol eder içmäk suyun kalitesini. Burada yapılȇrlar lääzımnı laboratoriya aaraştırmakları. Onnardan hepsindän sora üürenmäk kurumnarına veriler izin açmaa deyni imäk proţesini.

“Bu kurumnar zanaatlanȇrlar bölä kontrol işlerinnän. Biz sade barabar onnarlan var nasıl bulunalım. Bakannık kontrol eder vakıtçasına mı başlanıldı imäk proţesi, nekadar uşak besleniler, paranın dooru harcanmasını. Ama peydalanarsaydı nesoy sa problema, deylim, suylan, üüretmäk kurumnarı bizi haberler. Bölä problemaları çözer kurumun başı, zerä maasuz o cuvap eder uşakların dooru beslemäk proţesi için”, — haberledi Gagauziyanın üüretmäk bakannın başının yardımcısı Tatyana İkizli.

Komrat kasabasının Tretyakov adına liţeyin başı Polina Pıntä nışannadı, ani onnarın üüretmäk kurumu yılın çeketmesindä hepsi kontrolleri geçti. İçmäk suyu  krandan da uyer lääzımnı standartlara görä. Bakmayarak buna yakın vakıtlarda neetlenerlär satın almaa kuler da ki uşaklar içsinär filtra altından suyu.

“Suyun kalitesi ii ama biz hep okadar nasaat vereriz uşaklara alsınar evdän birär şişä su. Büünkü gün may hepsindä evdä var filtr içmäk suyunna. Biliner, ani Moldovada bütünnä suyun durumu diil pek ii, onun için dä kararladık satın almaa liţeya bir kuler. Adadı yardım etmää primariya bununnan. Parayı da suyun satın alınması için içindeki büdjetımıza koyacez”, — açıkladı Polina Pıntä.

Uyer mı artık içmäk suyun kalitesi uşak kurumnarında avtonomiyada? Bölä soruşlan bizim televizion grupamız danıştı Saalıı koorumak merkezinä Komratta, neredä geçiriler suyun türlü laboratoriya aaraştırmaları. Saalık koorumak bölümün başı Tatyana Kuyjuklu haberledi, ki kasabada su, angısı trubalarda gider, kaliteli hem onu var nasıl korkusuz içmää.

“Komrat bütünnä kullaner içmäk suyunu su sistemalarından. Bu suyun kalitesi uyer lääzımnı sanitar normalarına. Biz birkaç sıra yılda onu kontrol ederiz himik hem mikrobiolocik taraflarından. Kasabanın hepsi uşak başçaları hem okulları kullaner hep bu suyu”, — dedi Tatyana Kuyjuklu.

Sölärkänä suyun kalitesi için küülerdä, kurumun uzmanı nışannadı, ani diil herbir yaşamak punktunda su uyer lääzımnı normaya. Ama bu problemalar da çözüler.

“Kurum, angısı verer suyu insana küüdä imzaler bizimnän annaşmak da getirer kontrol etmää suyun kalitesini. Çıkışlara görä belli ediler ki kimi erlerdä su himik tarafında uymer normaya. Bundan sora bizim kurum verer naasat satın almaa o çorbaciya maasuz filtr bölä suya”, — söledi Saalık koorumak bölümün başı.

Saalık koorumak merkezin naasatların yapılması lääzım yapılsın, zerä su verän kurumun başını bekler administrativ uurunda ceza.

 

Tekst: Lüdmila Novak, video: Artöm Topal, montaj: İvan Varban