Ayoz Mihailın hem Gavriilın günündä Mihay Eminesku adına liţeyindä  nışannadılar hram yortusunu. Burada karşıladılar musaafirleri Rumıniya devletindän.

Bu üüretmäk kurumun üüredicileri hem üürenicileri için ayırı bir gün. Moldovan liţeyi şansora 19 yıl işleer hem da Mihay Emineskunun adını taşıyȇr. Ama ilk klaslar, angılari devlet dilindä üüretmeyi götürärdilär, açıldıydılar Gavriil Gaydarji adına teoretik liţeyindä. Bunun için Ayoz Mihailın hem Gavriilın günündä sayȇrlar iki ayozu da.

«Liţeyin hram günü 2001-ci yıldan bakılȇr. Bu gün biz duyȇrız yortuyu, neçin ki  liţeydä konţert geçer, çalȇrlar türkü, oyun oynȇȇrlar. Bu iki ayoz koruyȇr bizim liţeyimizi. Ama biz nicä inancı insanız sayȇrız bu yortuyu, neçin ki o hatırlȇȇr sevdayi, dostluu hem iilii», dedi liţeyin üürenicisi İlinka Bessarab.

«Bu gün bizdä yok urok. Bizä geler popaz da svinţit eder klaslarımızı hem da duva eder saalık için», — annattı liţeyin taa bir üürenicisi Agniya Karpenko.

Liţeyin başı Svetlana Stoynova nışannadı, ani bu günün var gözäl hem interesli adetleri, da üürenicilär havezlän katılȇrlar yortulu olaylara.

«Büün liţey için önemli bir gün. Taa bir keret barabar üürenicilärlän hem üüredicilärlän yortulȇȇrız liţeyin hram gününü. 475 uşak geldilär yortuya, da biz hazırız barabar iilikleri yapmaa», — nışannadı liţeyin başı Svetlana Stoynova.

Komrat kasabasının primarı Sergey Anastasov haberledi, ani ilkyazın çekedecekär liţeyin eni yapısını düzmää, angısını finanslacȇk Rumıniya  hükümeti. O nışannadı, ani devlet dilini uşaklar lääzım bilsinnär.

Liţey yortusunun sonunda geçti konţert, neredä öttü moldovan türküleri hem da  oyunnarı.

Mihay Emineskunun adına liţeyda devlet dilindä üürener yakın 500 uşak türlü milletlerdän.

 

Tekst: N.Andrieş, video: G.Stavilov, montaj: E.Melnik